Aidat Alacağının Takibi Nasıl Yapılır?

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi, Apartman aidatının ödenmemesinden dolayı icra takibi başlatılması apartman yöneticisi ve diğer katlarda bulunan daire sahipleri tarafından başvurulan bir yöntemdir. Site ve apartmanlarda oturan kişiler apartman giderleri için üzerine düşen ödemeleri yapmak zorundadır.

Site ve apartmanlarda yönetici tayin edilerek çeşitli giderlere karşı aidat toplanmakta bu aidatlar apartman görevlileri, site bahçe düzenlemesi ve genel temizlik ve elektrik gibi giderlere harcanmaktadır.

Apartman aidatı sebebiyle icra takibinin başlatılmasında kanuni olarak hiçbir engel bulunmamaktadır. Apartman Aidat Borcu İcra Takibi tarafınıza karşı başlatıldıysa bu karara itiraz etmek yerine icra takibine konu borcun ödenmesinde yarar vardır. Çünkü her geçen gün borçtan kaynaklanan faiz işlemekte ve borç miktarı artmaktadır.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

Apartman ve sitelerde oturan kimselerin aidatlarını ödememesinden kaynaklanan icra takibi süreci ikametin bulunduğu yerde bulunan icra müdürlüğüne kat sahiplerinin veya yöneticinin bizzat başvurmasıyla olabileceği gibi uygulamada apartman yönetimi Apartman Aidat Borcu İcra Takibi avukatlar ve avukatlık ofisleri tarafından takip edilmektedir.

İcra müdürlüğüne borcun yani aidatın ödenmemesiyle ilgili ilamsız icra takibi başlatılarak aidatı ödemeyen apartman sakininden aidatını ödemesi talep edilmektedir.

İcra müdürlüğü borçluya ödeme emri göndererek borcunu ödemesini ister. Ödeme emri 7 gün içinde kesinleşmekte ve borca karşılık haciz işlemi söz konusu olmaktadır. Bu durumda borçlu ya ödeme kararına itiraz etmeli ya da borcunu ödemelidir. Yoksa taşınır ve taşınmazlar üzerine haciz getirilerek haczedilecek malların icra dairesince satılması sonucunda aidat borcu ve icra takibi masrafları borçlunun mallarıyla ödetilmesi söz konusu olacaktır.

Apartman Aidatının Ödenmemesinden Dolayı İcra Takibine İtiraz

Apartman aidatının ödenmemesinden dolayı hakkınızda işlem başlatılmışsa başlatılan icra takibinde size ödeme emrinin gelmiş olması gerekmektedir.

Ödeme emri size tebliğ olunmadan haciz işlemine geçilememekle birlikte adresinizde bulunmamasından kaynaklanan ödeme emirleri de geçerli sayılacağından bu tarz bilgilendirmelerin muhtar veya diğer aile fertlerine yapılması da tebliğ niteliğindedir.

Aidat borcu takip işleminin haksız yere açıldığı veya miktarın ödenmemiş aidat tutarından daha fazla olduğunu düşünüyorsanız ödeme emrine itiraz ederek icra takibini durdurabilirsiniz. Apartman Aidat Borcu İcra Takibi itiraz dilekçesi ile icra müdürlüğünün ödeme emrine itiraz ederek icra takibini durdurabilir, tarafınıza haciz gelmesini engelleyebilirsiniz.

Alacaklılar sulh hukuk mahkemesi veya icra mahkemesine itirazın kaldırılmasını talep edebileceğinden borcun ödenmesi için anlaşma yoluna gidilmesinde fayda bulunmaktadır. Aidat borcunuzun olmadığını iddia ediyorsanız sizde açılan bu davalarda uzman avukat veya avukatlık bürolarından hukuki yardım alarak hakkınızı savunabilir ve etkili bir biçimde icra takibiyle başa çıkabilirsiniz.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi, Apartmanların fiziksel şartlarının daha iyi bir hale getirilmesi adına aynı apartmanda yaşayan kişilerin katkıda bulunarak birlikte topladığı tüm miktarlar aidat adıyla toplanarak bu alanda kullanılıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre toplanılması durumunda hiçbir sakınca bulunmayan aidatların aynı zamanda bazı şartlara da sahip olması gerekmektedir.

Bu noktada kat sahibi olan kişilerin toplu olarak anlaşma sağladığı bir uzlaşma noktası bulunmadığı takdirde herkesin kendi sahip olduğu kat büyüklüğüne göre ödeme yapması gerekiyor. Ancak uygulamada bu durum kişilerin sahip olduğu alanların çok büyük farklarla ortaya çıkmadığı durumlarda tek bir sabit fiyat üzerinden yapılan ödemelerle gerçekleşmektedir.

Apartman aidatlarının kapıcı, kaloriferci, bahçıvan gibi kişilere aktarılması söz konusu olduğunda bu durum geçerli oluyor. Aidatlar ile birlikte apartmanın fiziksel koşullarını iyileştirmek durumunda kalan kişilerin alacağı belirlenmiş olan gelirlerinin toplanması sağlanırken aynı zamanda ana gayrimenkul üzerindeki sigorta primlerinin ve bununla beraber yönetici aylığı gibi masrafların da karşılanması talep edilmektedir.

Kişiler kredilerinin arsa payları oranında bu aylıkları ödeme noktasında katkıda bulunabiliyorlar.

Apartman aidat borcu icra takibi nasıl yapılır

Kat Mülkiyeti Kanun’unda açık bir şekilde belirtilmiş olan kurallara göre süre kısıtlaması olmaksızın kişilerin aidatlarla ilgili olarak icra takibi işlemi yaptırması mümkün olmaktadır. Bu davalar kat sahipleri hakkında diğer kat sahipleri veya yöneticiler tarafından açılabiliyor.

Belirlenmiş olan tüm gider kalemleri için verilmesi gereken aidatların tamamını ödemeyen kat sahiplerinin ödemeyi geciktirdiği durumlarda aylık yüzde 5 gecikme tazminatı da eklenerek günlük zararları da karşılaması gerekmektedir.

Uygulamada Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Süreci

İcra takibi işlemlerinde eğer aidat borçlarına ilişkin hükümler ortaya çıkmışsa bu durumda ilamsız icra takibi işleminin yapılması söz konusu olmaktadır. İcra takibi sürecinde yetkili olan kişiler icra müdürlükleri ve apartmanın bulunduğu yerde yer alan icra daireleri olmaktadır.

İcra takip işlemi yönetici aracılığı ile doğrudan sürdürülebileceği gibi aynı durumda mağdur konumuna düşen diğer kat sahipleri tarafından da yapılabilmektedir.

Çoğu zaman avukatlara vekalet verilmesi ile birlikte işlemeye başlayan icra takibi sürecinde kiracılar ya da kat sahipleri hakkında aidatların temin edilmesine ilişkin olumlu sonuçlar alınabiliyor.

Apartman Aidatlar Ödenmezse Gecikme Tazminatı ve Faiz Uygulaması İcra Takibinde Geçerli Olur Mu?

Kat Mülkiyeti Kanun’unun ilgili maddeleri uyarınca ödemesi yapılmamış olan aidat bedellerinin ödenmesi gerektiği son günden başlamak üzere aylık yüzde 5 gecikme tazminatı üzerinden günlük olarak faize binmesi söz konusu olmaktadır. Halk arasında faiz olarak adlandırılan bu durumda kavramların kullanılması terk edilmiş ve artık gecikme tazminatı kavramı kullanılmaktadır.

Eğer kişiler aidatlarını ödememişlerse icra takiplerine itiraz etmeleri kendilerinin aleyhine olan sonuçların doğmasına sebep olabilecektir. Aidat borçlarına ek olarak kişiler gecikme tazminatı, icra masrafları ve avukatlık ücreti masraflarını da ödemekle yükümlenirler.

Bununla birlikte haksız olduğunu bilen kişinin itiraz etmesi halinde itirazı iptal davasından gelen icra inkar tazminatlarını karşılaması da gerekmektedir. Bu tazminatların yüzde 20 üzerinden hesaplanması da kişilerin ödeme yapmada zor bir duruma düşmesine sebebiyet verebiliyor.

Apartman Aidatlara İlişkin Kişiler İcra Takibine İtirazda Nasıl Bulunabilirler?

Eğer kat sahipleri ya da kiracılar kendileri hakkında aidatları ödemediklerine ilişkin icra takiplerinin gerçek bir gerekçeyle öne sürüldüğünü iddia etmiyorlarsa bu durumda icraya itiraz haklarını kullanabilmektedirler. Ancak bunun için kişilerin mutlaka elinde geçerliliği ile öne çıkan delillere sahip olması gerekmektedir.

İtirazlar ödemelerin yapılması gerektiği belirtilen tarihi takip eden 7 günlük süre içinde icra dairelerine başvurularak gerçekleştirilmektedir. İcra takibi süreçlerinin durmasına sebep olan bu olay sadece itiraz hakkını kullanan aidat ödemesi yapmayan kişiler için geçerli olmaktadır. İcra takibini başlatan kişiler ise bu aşamada icra işleminin sürdürülmesini sağlamak amacıyla 6 aylık sürede İcra Mahkemelerinde kaldırılması veya bir yıl içinde de Sulh Hukuk mahkemelerinde itirazın iptali davalarını açması gerekiyor.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Tebligat İletilmeyen Kişilerin Gayrimenkullerine Haciz Gelir Mi?

İcra İflas Kanun’unda belirtilmiş olan maddelere göre icra takibi durumu kesinleşmesi sonucu ödeme emirlerinin tebliğ edilmiş ve bunlara itiraz gelmemiş olması gerekmektedir. Tebliğ yapılmadan herhangi bir haciz işleminin yürürlüğe konulması mümkün değildir. Kişiler uzlaşmazlık durumlarının ortaya çıkması halinde gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk mahkemeleri aracılığı ile haklarını arayabiliyorlar.

Yargıtay Kararı – Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

APARTMAN BORCU İCRA TAKİBİ – TAKİBE İTİRAZIN TESCİLİ DAVASI – AİDATLARIN BELİRLENDİĞİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI VE SİTE YÖNETİMİNİN BELİRLENDİĞİ KARARLARI DA İÇEREN KARAR DEFTERİNİN İLGİLİ YÖNETİMDEN GETİRTİLMESİ – DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ

ÖZET: Takibe konu alacaklarla ilgili kararların alındığı ve aidatların belirlendiği kat malikleri kurulu kararları ve site yönetiminin belirlendiği kararları da içeren karar defterinin ilgili yönetimden getirtilerek dosyaya konulmasından sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

APARTMAN BORCU İCRA TAKİBİ – İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – İCRA TAKİP TALEBİNİN SİTE YAKIT GİDERİ AİDATLARINA İLİŞKİN BULUNDUĞU.

DAVALIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAK GİDER VE AİDAT BORÇ MİKTARININ YARGILAMA SONUCU BELİRLENECEĞİ.

ÖZET: Dava konusu davalıya ait bağımsız bölümlerin ortak gider ve aidat borç miktarının yargılama sonucu belirleneceği gözetilmeden alacağın %40’ı oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Makalemizde Apartman Aidat Borcu İcra Takibi konusu işlenmiştir.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Nasıl yapılır, Apartman Aidat Borcu İcra Takibi ile Nasıl Alınır sorularıyla muhatap olan yöneticilerin  Apartman Aidat Borcu İcra Takibi konusunda ofisimizden destek almasını öneriyoruz.

Aidat Alacağının Takibi Nasıl Yapılır?

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi, Apartman aidatının ödenmemesinden dolayı icra takibi başlatılması apartman yöneticisi ve diğer katlarda bulunan daire sahipleri tarafından başvurulan bir yöntemdir. Site ve apartmanlarda oturan kişiler apartman giderleri için üzerine düşen ödemeleri yapmak zorundadır.

Site ve apartmanlarda yönetici tayin edilerek çeşitli giderlere karşı aidat toplanmakta bu aidatlar apartman görevlileri, site bahçe düzenlemesi ve genel temizlik ve elektrik gibi giderlere harcanmaktadır.

Apartman aidatı sebebiyle icra takibinin başlatılmasında kanuni olarak hiçbir engel bulunmamaktadır. Apartman Aidat Borcu İcra Takibi tarafınıza karşı başlatıldıysa bu karara itiraz etmek yerine icra takibine konu borcun ödenmesinde yarar vardır. Çünkü her geçen gün borçtan kaynaklanan faiz işlemekte ve borç miktarı artmaktadır.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

Apartman ve sitelerde oturan kimselerin aidatlarını ödememesinden kaynaklanan icra takibi süreci ikametin bulunduğu yerde bulunan icra müdürlüğüne kat sahiplerinin veya yöneticinin bizzat başvurmasıyla olabileceği gibi uygulamada apartman yönetimi Apartman Aidat Borcu İcra Takibi avukatlar ve avukatlık ofisleri tarafından takip edilmektedir.

İcra müdürlüğüne borcun yani aidatın ödenmemesiyle ilgili ilamsız icra takibi başlatılarak aidatı ödemeyen apartman sakininden aidatını ödemesi talep edilmektedir.

İcra müdürlüğü borçluya ödeme emri göndererek borcunu ödemesini ister. Ödeme emri 7 gün içinde kesinleşmekte ve borca karşılık haciz işlemi söz konusu olmaktadır. Bu durumda borçlu ya ödeme kararına itiraz etmeli ya da borcunu ödemelidir. Yoksa taşınır ve taşınmazlar üzerine haciz getirilerek haczedilecek malların icra dairesince satılması sonucunda aidat borcu ve icra takibi masrafları borçlunun mallarıyla ödetilmesi söz konusu olacaktır.

Apartman Aidatının Ödenmemesinden Dolayı İcra Takibine İtiraz

Apartman aidatının ödenmemesinden dolayı hakkınızda işlem başlatılmışsa başlatılan icra takibinde size ödeme emrinin gelmiş olması gerekmektedir.

Ödeme emri size tebliğ olunmadan haciz işlemine geçilememekle birlikte adresinizde bulunmamasından kaynaklanan ödeme emirleri de geçerli sayılacağından bu tarz bilgilendirmelerin muhtar veya diğer aile fertlerine yapılması da tebliğ niteliğindedir.

Aidat borcu takip işleminin haksız yere açıldığı veya miktarın ödenmemiş aidat tutarından daha fazla olduğunu düşünüyorsanız ödeme emrine itiraz ederek icra takibini durdurabilirsiniz. Apartman Aidat Borcu İcra Takibi itiraz dilekçesi ile icra müdürlüğünün ödeme emrine itiraz ederek icra takibini durdurabilir, tarafınıza haciz gelmesini engelleyebilirsiniz.

Alacaklılar sulh hukuk mahkemesi veya icra mahkemesine itirazın kaldırılmasını talep edebileceğinden borcun ödenmesi için anlaşma yoluna gidilmesinde fayda bulunmaktadır. Aidat borcunuzun olmadığını iddia ediyorsanız sizde açılan bu davalarda uzman avukat veya avukatlık bürolarından hukuki yardım alarak hakkınızı savunabilir ve etkili bir biçimde icra takibiyle başa çıkabilirsiniz.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi, Apartmanların fiziksel şartlarının daha iyi bir hale getirilmesi adına aynı apartmanda yaşayan kişilerin katkıda bulunarak birlikte topladığı tüm miktarlar aidat adıyla toplanarak bu alanda kullanılıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre toplanılması durumunda hiçbir sakınca bulunmayan aidatların aynı zamanda bazı şartlara da sahip olması gerekmektedir.

Bu noktada kat sahibi olan kişilerin toplu olarak anlaşma sağladığı bir uzlaşma noktası bulunmadığı takdirde herkesin kendi sahip olduğu kat büyüklüğüne göre ödeme yapması gerekiyor. Ancak uygulamada bu durum kişilerin sahip olduğu alanların çok büyük farklarla ortaya çıkmadığı durumlarda tek bir sabit fiyat üzerinden yapılan ödemelerle gerçekleşmektedir.

Apartman aidatlarının kapıcı, kaloriferci, bahçıvan gibi kişilere aktarılması söz konusu olduğunda bu durum geçerli oluyor. Aidatlar ile birlikte apartmanın fiziksel koşullarını iyileştirmek durumunda kalan kişilerin alacağı belirlenmiş olan gelirlerinin toplanması sağlanırken aynı zamanda ana gayrimenkul üzerindeki sigorta primlerinin ve bununla beraber yönetici aylığı gibi masrafların da karşılanması talep edilmektedir.

Kişiler kredilerinin arsa payları oranında bu aylıkları ödeme noktasında katkıda bulunabiliyorlar.

Apartman aidat borcu icra takibi nasıl yapılır

Kat Mülkiyeti Kanun’unda açık bir şekilde belirtilmiş olan kurallara göre süre kısıtlaması olmaksızın kişilerin aidatlarla ilgili olarak icra takibi işlemi yaptırması mümkün olmaktadır. Bu davalar kat sahipleri hakkında diğer kat sahipleri veya yöneticiler tarafından açılabiliyor.

Belirlenmiş olan tüm gider kalemleri için verilmesi gereken aidatların tamamını ödemeyen kat sahiplerinin ödemeyi geciktirdiği durumlarda aylık yüzde 5 gecikme tazminatı da eklenerek günlük zararları da karşılaması gerekmektedir.

Uygulamada Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Süreci

İcra takibi işlemlerinde eğer aidat borçlarına ilişkin hükümler ortaya çıkmışsa bu durumda ilamsız icra takibi işleminin yapılması söz konusu olmaktadır. İcra takibi sürecinde yetkili olan kişiler icra müdürlükleri ve apartmanın bulunduğu yerde yer alan icra daireleri olmaktadır.

İcra takip işlemi yönetici aracılığı ile doğrudan sürdürülebileceği gibi aynı durumda mağdur konumuna düşen diğer kat sahipleri tarafından da yapılabilmektedir.

Çoğu zaman avukatlara vekalet verilmesi ile birlikte işlemeye başlayan icra takibi sürecinde kiracılar ya da kat sahipleri hakkında aidatların temin edilmesine ilişkin olumlu sonuçlar alınabiliyor.

Apartman Aidatlar Ödenmezse Gecikme Tazminatı ve Faiz Uygulaması İcra Takibinde Geçerli Olur Mu?

Kat Mülkiyeti Kanun’unun ilgili maddeleri uyarınca ödemesi yapılmamış olan aidat bedellerinin ödenmesi gerektiği son günden başlamak üzere aylık yüzde 5 gecikme tazminatı üzerinden günlük olarak faize binmesi söz konusu olmaktadır. Halk arasında faiz olarak adlandırılan bu durumda kavramların kullanılması terk edilmiş ve artık gecikme tazminatı kavramı kullanılmaktadır.

Eğer kişiler aidatlarını ödememişlerse icra takiplerine itiraz etmeleri kendilerinin aleyhine olan sonuçların doğmasına sebep olabilecektir. Aidat borçlarına ek olarak kişiler gecikme tazminatı, icra masrafları ve avukatlık ücreti masraflarını da ödemekle yükümlenirler.

Bununla birlikte haksız olduğunu bilen kişinin itiraz etmesi halinde itirazı iptal davasından gelen icra inkar tazminatlarını karşılaması da gerekmektedir. Bu tazminatların yüzde 20 üzerinden hesaplanması da kişilerin ödeme yapmada zor bir duruma düşmesine sebebiyet verebiliyor.

Apartman Aidatlara İlişkin Kişiler İcra Takibine İtirazda Nasıl Bulunabilirler?

Eğer kat sahipleri ya da kiracılar kendileri hakkında aidatları ödemediklerine ilişkin icra takiplerinin gerçek bir gerekçeyle öne sürüldüğünü iddia etmiyorlarsa bu durumda icraya itiraz haklarını kullanabilmektedirler. Ancak bunun için kişilerin mutlaka elinde geçerliliği ile öne çıkan delillere sahip olması gerekmektedir.

İtirazlar ödemelerin yapılması gerektiği belirtilen tarihi takip eden 7 günlük süre içinde icra dairelerine başvurularak gerçekleştirilmektedir. İcra takibi süreçlerinin durmasına sebep olan bu olay sadece itiraz hakkını kullanan aidat ödemesi yapmayan kişiler için geçerli olmaktadır. İcra takibini başlatan kişiler ise bu aşamada icra işleminin sürdürülmesini sağlamak amacıyla 6 aylık sürede İcra Mahkemelerinde kaldırılması veya bir yıl içinde de Sulh Hukuk mahkemelerinde itirazın iptali davalarını açması gerekiyor.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Tebligat İletilmeyen Kişilerin Gayrimenkullerine Haciz Gelir Mi?

İcra İflas Kanun’unda belirtilmiş olan maddelere göre icra takibi durumu kesinleşmesi sonucu ödeme emirlerinin tebliğ edilmiş ve bunlara itiraz gelmemiş olması gerekmektedir. Tebliğ yapılmadan herhangi bir haciz işleminin yürürlüğe konulması mümkün değildir. Kişiler uzlaşmazlık durumlarının ortaya çıkması halinde gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk mahkemeleri aracılığı ile haklarını arayabiliyorlar.

Yargıtay Kararı – Apartman Aidat Borcu İcra Takibi

APARTMAN BORCU İCRA TAKİBİ – TAKİBE İTİRAZIN TESCİLİ DAVASI – AİDATLARIN BELİRLENDİĞİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI VE SİTE YÖNETİMİNİN BELİRLENDİĞİ KARARLARI DA İÇEREN KARAR DEFTERİNİN İLGİLİ YÖNETİMDEN GETİRTİLMESİ – DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ

ÖZET: Takibe konu alacaklarla ilgili kararların alındığı ve aidatların belirlendiği kat malikleri kurulu kararları ve site yönetiminin belirlendiği kararları da içeren karar defterinin ilgili yönetimden getirtilerek dosyaya konulmasından sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

APARTMAN BORCU İCRA TAKİBİ – İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – İCRA TAKİP TALEBİNİN SİTE YAKIT GİDERİ AİDATLARINA İLİŞKİN BULUNDUĞU.

DAVALIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAK GİDER VE AİDAT BORÇ MİKTARININ YARGILAMA SONUCU BELİRLENECEĞİ.

ÖZET: Dava konusu davalıya ait bağımsız bölümlerin ortak gider ve aidat borç miktarının yargılama sonucu belirleneceği gözetilmeden alacağın %40’ı oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Makalemizde Apartman Aidat Borcu İcra Takibi konusu işlenmiştir.

Apartman Aidat Borcu İcra Takibi Nasıl yapılır, Apartman Aidat Borcu İcra Takibi ile Nasıl Alınır sorularıyla muhatap olan yöneticilerin  Apartman Aidat Borcu İcra Takibi konusunda ofisimizden destek almasını öneriyoruz.