Aidat Borcunu Ödemeyen Kat Malikine Karşı Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kat malikinin, payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira, miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır

Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

AİDAT BORCUNU ÖDEMEYEN KAT MALİKİNE ÖNCE NOTER ARACILIĞI İLE İHTARNAME ÇEKİLEBİLİR. Aşağıda yer alan şekilde gönderilen bir ihtarnameye rağmen ödeme yapmayan kat malikine karşı icra takibine girişilebilir.

Kayserinin en iyi bina site yönetimi şirketi olan Alemdar Bina Yönetiminden destek alabilirsiniz.

 

 

………………  ………………..  NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHTAR EDİLEN                  :

ADRES                                 :

KONU                                   : Birikmiş olan …… -TL aidat borçlarının ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR    :

 

1-)  …/ …/ … tarihinden itibaren  … Caddesi … Sokak … Apartmanı …/…’ de mukim olarak oturmaktasınız.

2-) Oturmakta olduğunuz  süre boyunca, …… yılı döneminden kalan … ve … ayları aidat bedeli olarak ……-TL ve …. yılına ait, ……, …… ve ……. ayları olmak üzere toplam …… -TL ödenmemiş aidat borcunuzun bulunduğu tespit edilmiştir.

3-) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma” başlıklı 20. maddesinde de görüleceği üzere; kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma , güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Buna ilişkin olarak, kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

4-) Tarafınıza ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren … gün içinde toplam aidat borcunuz olan … TL’ yi, ödemede gecikilen günler için aylık % 5 (yüzde beş) gecikme zammı ile birlikte olmak üzere toplam …. TL’ yi  …  …. nolu posta çeki hesabına ödemeniz gerektiğini, bu süre içinde ödeme yapmamanız halinde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz.

Tarih

İsim- imza

Aidat Borcunu Ödemeyen Kat Malikine Karşı Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kat malikinin, payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira, miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır

Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

AİDAT BORCUNU ÖDEMEYEN KAT MALİKİNE ÖNCE NOTER ARACILIĞI İLE İHTARNAME ÇEKİLEBİLİR. Aşağıda yer alan şekilde gönderilen bir ihtarnameye rağmen ödeme yapmayan kat malikine karşı icra takibine girişilebilir.

Kayserinin en iyi bina site yönetimi şirketi olan Alemdar Bina Yönetiminden destek alabilirsiniz.

 

 

………………  ………………..  NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHTAR EDİLEN                  :

ADRES                                 :

KONU                                   : Birikmiş olan …… -TL aidat borçlarının ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR    :

 

1-)  …/ …/ … tarihinden itibaren  … Caddesi … Sokak … Apartmanı …/…’ de mukim olarak oturmaktasınız.

2-) Oturmakta olduğunuz  süre boyunca, …… yılı döneminden kalan … ve … ayları aidat bedeli olarak ……-TL ve …. yılına ait, ……, …… ve ……. ayları olmak üzere toplam …… -TL ödenmemiş aidat borcunuzun bulunduğu tespit edilmiştir.

3-) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma” başlıklı 20. maddesinde de görüleceği üzere; kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, taşınmazın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma , güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Buna ilişkin olarak, kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

4-) Tarafınıza ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren … gün içinde toplam aidat borcunuz olan … TL’ yi, ödemede gecikilen günler için aylık % 5 (yüzde beş) gecikme zammı ile birlikte olmak üzere toplam …. TL’ yi  …  …. nolu posta çeki hesabına ödemeniz gerektiğini, bu süre içinde ödeme yapmamanız halinde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz.

Tarih

İsim- imza