Apartman Site Acil Durum Planı

Yüksek katlı apartmanlar, siteler, gökdelenlerde yaşamak artık bizler için neredeyse seçenek olmaktan çıkmış durumda! Bir noktada her birimiz bu yüksek katlı apartmanlarda yaşamaya mecbur kalıyoruz. Yapılan çevre düzenlemeleri, şehircilik ve günümüzde ihtiyaç duyduğumuz çıkan koşullara göe şekillenen yeni teknolojiler gereği büyük bir kısım binalarda ikamet ediyor. Artık bu şehirleşme faaliyetleri köylere de sıçramış durumda. Daha ücra köşelerde bile rahatlıkla görebileceğimiz binalar için ne gibi acil durum planlamaları var biliyor musunuz?

Tehlikeleri kabullenip olası senaryoları çizmek site yönetimi için son derece önemlidir. Tehlikeyle karşılaşıldığı durumda her birey kendi sorumluluğu dahilinde belirlenen işleri yerine getirlebilirse doğacak zarar minimuma indirilir.

Apartman Acil Durum Planı Nedir?

Bina ve sitelerde olası tüm tehlikeleri belirlemek ve engellemek için yapılan tüm çalışmalara acil durum planı çalışmaları diyebiliriz. Acil durum planı olası bir acil durum gerçekleştiğinde kimin hangi görevleri üstleneceğinin daha öncesinden belirlenerek organize şekilde gerçekleşmesinin yazıldığı plandır.

Acil durum planı için her bir tehlikenin hassasiyetele kurgulanıp, olayın her bir aşamasının ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir. Acil durum planları esnektir. Kişilerin kabiliyet ve alabileceği sorumluluklara göre tehlike başlıkları derinlemesine tartışılmalıdır.

Acil Durum Eylem Planında 4 Aşama Vardır;

  • Planlama
  • Tehlikelerin ve olasılıkların analizi
  • Planın geliştirilmesi
  • Planın uygulanması

Acil Durum Eylem Planı Hazırlık Aşaması:

Her bina, tesis veya işletmede mutlaka “Risk Analizi Raporu”nun hazırlanması gerekir. Bu rapora yönelik ilgili mevzuat ve yönetmeliklerdeki çözüm önerşleri incelenir, bütçe planlaması yapılır. Olay öncesi, olay sırasında ve olay sonrası şeklinde hazırlanması gereken Acil Durum Eylem Planı’nda amaç; olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü takdirde yapılacak olan tüm çalışmaların önceden belirlenmesi ve görev yapan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi olarak ifade edilir.

Acil durum eylem planında olması gereken bölümleri; kapsam, acil durum organizasyonu, sorumluluk ve yürütme, araç, gereç, ekipman ve teçhizatlar, acil durumun aşamaları ve personelin hareket tarzı, tesisin riskli bölgeleri, acil durum toplanma bölgeleri, tesis veya binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları, acil durumlarda aranacak önemli telefonlar olarak sıralanabiliyor. Bu planlar çerçevesinde haberli ve habersiz yapılacak tatbikatlar, önlem ve müdahale çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşıyor. Tatbikatlar, tam boyutlu ve işlevsel olması gerekir.

Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanların 1 Ocak 2013′ten itibaren risk değerlendirmesi yaptırması zorunlu tutuluyor. Apartmanların bu kapsama girebilmeleri için bir çalışanının bulunması yeterlidir.

Olası Riskler Nelerdir?

Elektrik kaçağı sonucu çarpılma, asansörden düşme, asansör boşluğuna düşme, merivenden düşme, çatıdan cisim düşmesi, yakıt kazanı patlaması, kanalizasyon kazası, su arızaları, doğal gaz kaçağı, jeneratör arızası, motopomp arızası, hasarlı merpenler, ağır yük kaldırma, acil aydınlatmaların çalışmaması, apartman otoparkında LPG’li araç bulunması apartmanda çalışanların can güvenliği açısından tehlike taşıyor. Bu yüzden olası bir kazaya karşı apartman acil durum planının hazırlanması gerekiyor.

İşletmede veya apartmanda acil durum planı çalışması yapıldıktan sonra tehlike ve şiddetine göre acil durumda neler yapılacağı belirlenir ve ilgili ekipler oluşturulur ve bütün bunlar senaryo halinde prosedür ya da talimat halinde fiilen yapılacaklar şekilde dokümante edilerek işletmede görünür bir yere asılır.

Apartmanda Risk Analizi Zorunlu Mu?

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “risk değerlendirme risk analizi” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Risk analizi yaptırmayanlara ise Ocak Ayından başlamak üzere her ay için 3234 Lira, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4851 Lira aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesileceği bildiriliyor.

29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

-İşveren veya işveren vekili.

-İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

-İşyerindeki çalışan temsilcileri.

-İşyerindeki destek elemanları.

-İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. Peki apartmanda risk değerlendirmesini kim yapar?

Kat maliklerinin yükümlülüğü

Bilindiği üzere apartmanlarda kat malikleri işveren olarak değerlendiriliyor. İşverenlerin yükümlülükleri aşağıda belirtiliyor;

-İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

-Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

-İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin ediliyor.

-İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamıyor.

Apartmanlarda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 30.06.2014 tarihinde başlayacağı için bu tarihe kadar yapılacak risk değerlendirme ekibinde iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri aranmıyor. Risk değerlendirmesi normal şartlar altında apartmanlarda 6 yılda bir yeniliyor.

Apartman Acil Durum Planı Örneği

1.İş Yeri Unvanı

2.Adres

3.İşverenin Adı

4.Risk Değerlendirmesini Gerçekleştiren Personel Adı Soyadı

5.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih

6.Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Tarihi

7.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler

8.Risk Değerlendirmesi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları

8.1 Çalışma ortamı bilgileri

8.2. İşyeri bina ve eklenti bilgileri

8.3. İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri

8.4. Üretim ve Süreç Teknikleri

8.5. İş Ekipmanları

8.6.Kullanılan maddeler

8.7.Artık ve atıklarla İlgili İşlemler

8.8. Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı

8.9. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

8.10. Çalışanlar ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri

8.11. Meslek hastalığı kayıtları

8.12.İş Kazası Kayıtları

8.13.Acil Durum Planının Olup Olmadığı

9.Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Tehlike Kaynakları ve Riskler ile bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği

10.Risk Analizinde Kullanılan Yöntem

11.Tespit Edilen Riskler Varsa Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları

12.Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi belirlenerek bir risk analizi yapılır.

Apartman Risk Değerlendirmesi Belgesi Örneği

Apartmanın adı: ………Apartmanı

İşverenin adı: ………Apartmanı Kat Malikleri

Apartmanın adresi: ……… ……… ……… ……… ………Kayseri

Risk değerlendirmesinde görev alan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların adı soyadı ve Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri: ………

Risk değerlendirmesine katılan bütün şahısların ad soyadı ve unvanları:

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

Yönetici Yönetici Yrd. Kat Maliki Kapıcı

Risk değerlendirilmesinin gerçekleştirildiği tarih: ………/ ………/2021

Risk değerlendirilmesinin geçerlilik tarihi: ………/ ………/2021 tarihinden itibaren 6 yıl

Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler: Tabloda gösterilmiştir.

Tespit edilen riskler: Tabloda gösterilmiştir.

Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları:

……… ……… ……… ……… (varsa risklerin dereceleri yazılacak)

Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi: ………/ ………/2021 tarihinden itibaren bütün risklere karşı önlemler alınmıştır. Risk seviyesi düşüktür.

İş bu risk değerlendirmesi ………/ ………/ ……… tarihlerinde aşağıda adı soyadı ve ünvanları yazılı olan kişiler tarafından düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Düzenleyenler

Apartman yöneticisi apartman yönetici yrd. kat maliki kapıcı

İmza imza imza imza

İşyeri hekimi(varsa) iş güvenliği uzmanı(varsa)

İmza imza

……… ………

Apartman Site Acil Durum Planı

Yüksek katlı apartmanlar, siteler, gökdelenlerde yaşamak artık bizler için neredeyse seçenek olmaktan çıkmış durumda! Bir noktada her birimiz bu yüksek katlı apartmanlarda yaşamaya mecbur kalıyoruz. Yapılan çevre düzenlemeleri, şehircilik ve günümüzde ihtiyaç duyduğumuz çıkan koşullara göe şekillenen yeni teknolojiler gereği büyük bir kısım binalarda ikamet ediyor. Artık bu şehirleşme faaliyetleri köylere de sıçramış durumda. Daha ücra köşelerde bile rahatlıkla görebileceğimiz binalar için ne gibi acil durum planlamaları var biliyor musunuz?

Tehlikeleri kabullenip olası senaryoları çizmek site yönetimi için son derece önemlidir. Tehlikeyle karşılaşıldığı durumda her birey kendi sorumluluğu dahilinde belirlenen işleri yerine getirlebilirse doğacak zarar minimuma indirilir.

Apartman Acil Durum Planı Nedir?

Bina ve sitelerde olası tüm tehlikeleri belirlemek ve engellemek için yapılan tüm çalışmalara acil durum planı çalışmaları diyebiliriz. Acil durum planı olası bir acil durum gerçekleştiğinde kimin hangi görevleri üstleneceğinin daha öncesinden belirlenerek organize şekilde gerçekleşmesinin yazıldığı plandır.

Acil durum planı için her bir tehlikenin hassasiyetele kurgulanıp, olayın her bir aşamasının ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir. Acil durum planları esnektir. Kişilerin kabiliyet ve alabileceği sorumluluklara göre tehlike başlıkları derinlemesine tartışılmalıdır.

Acil Durum Eylem Planında 4 Aşama Vardır;

  • Planlama
  • Tehlikelerin ve olasılıkların analizi
  • Planın geliştirilmesi
  • Planın uygulanması

Acil Durum Eylem Planı Hazırlık Aşaması:

Her bina, tesis veya işletmede mutlaka “Risk Analizi Raporu”nun hazırlanması gerekir. Bu rapora yönelik ilgili mevzuat ve yönetmeliklerdeki çözüm önerşleri incelenir, bütçe planlaması yapılır. Olay öncesi, olay sırasında ve olay sonrası şeklinde hazırlanması gereken Acil Durum Eylem Planı’nda amaç; olayların çıkmaması, büyümemesi veya büyüdüğü takdirde yapılacak olan tüm çalışmaların önceden belirlenmesi ve görev yapan tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi olarak ifade edilir.

Acil durum eylem planında olması gereken bölümleri; kapsam, acil durum organizasyonu, sorumluluk ve yürütme, araç, gereç, ekipman ve teçhizatlar, acil durumun aşamaları ve personelin hareket tarzı, tesisin riskli bölgeleri, acil durum toplanma bölgeleri, tesis veya binaya ait olası acil durum kaçış yolları ve çıkış kapıları, acil durumlarda aranacak önemli telefonlar olarak sıralanabiliyor. Bu planlar çerçevesinde haberli ve habersiz yapılacak tatbikatlar, önlem ve müdahale çalışmalarına sağlıklı bir süreklilik kazandırması açısından büyük önem taşıyor. Tatbikatlar, tam boyutlu ve işlevsel olması gerekir.

Kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanların 1 Ocak 2013′ten itibaren risk değerlendirmesi yaptırması zorunlu tutuluyor. Apartmanların bu kapsama girebilmeleri için bir çalışanının bulunması yeterlidir.

Olası Riskler Nelerdir?

Elektrik kaçağı sonucu çarpılma, asansörden düşme, asansör boşluğuna düşme, merivenden düşme, çatıdan cisim düşmesi, yakıt kazanı patlaması, kanalizasyon kazası, su arızaları, doğal gaz kaçağı, jeneratör arızası, motopomp arızası, hasarlı merpenler, ağır yük kaldırma, acil aydınlatmaların çalışmaması, apartman otoparkında LPG’li araç bulunması apartmanda çalışanların can güvenliği açısından tehlike taşıyor. Bu yüzden olası bir kazaya karşı apartman acil durum planının hazırlanması gerekiyor.

İşletmede veya apartmanda acil durum planı çalışması yapıldıktan sonra tehlike ve şiddetine göre acil durumda neler yapılacağı belirlenir ve ilgili ekipler oluşturulur ve bütün bunlar senaryo halinde prosedür ya da talimat halinde fiilen yapılacaklar şekilde dokümante edilerek işletmede görünür bir yere asılır.

Apartmanda Risk Analizi Zorunlu Mu?

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “risk değerlendirme risk analizi” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Risk analizi yaptırmayanlara ise Ocak Ayından başlamak üzere her ay için 3234 Lira, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4851 Lira aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesileceği bildiriliyor.

29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

-İşveren veya işveren vekili.

-İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

-İşyerindeki çalışan temsilcileri.

-İşyerindeki destek elemanları.

-İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. Peki apartmanda risk değerlendirmesini kim yapar?

Kat maliklerinin yükümlülüğü

Bilindiği üzere apartmanlarda kat malikleri işveren olarak değerlendiriliyor. İşverenlerin yükümlülükleri aşağıda belirtiliyor;

-İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

-Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

-İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin ediliyor.

-İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamıyor.

Apartmanlarda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 30.06.2014 tarihinde başlayacağı için bu tarihe kadar yapılacak risk değerlendirme ekibinde iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri aranmıyor. Risk değerlendirmesi normal şartlar altında apartmanlarda 6 yılda bir yeniliyor.

Apartman Acil Durum Planı Örneği

1.İş Yeri Unvanı

2.Adres

3.İşverenin Adı

4.Risk Değerlendirmesini Gerçekleştiren Personel Adı Soyadı

5.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Tarih

6.Risk Değerlendirmesinin Geçerlilik Tarihi

7.Risk Değerlendirmesinin Yapıldığı Bölümler

8.Risk Değerlendirmesi Öncesi Tehlike tanımına yönelik Ön Çalışma Sonuçları

8.1 Çalışma ortamı bilgileri

8.2. İşyeri bina ve eklenti bilgileri

8.3. İş yerinde Yürütülen Faaliyet Bilgileri

8.4. Üretim ve Süreç Teknikleri

8.5. İş Ekipmanları

8.6.Kullanılan maddeler

8.7.Artık ve atıklarla İlgili İşlemler

8.8. Organizasyon ve Hiyerarşik Yapı

8.9. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

8.10. Çalışanlar ortalama eğitim, yaş ve cinsiyetleri

8.11. Meslek hastalığı kayıtları

8.12.İş Kazası Kayıtları

8.13.Acil Durum Planının Olup Olmadığı

9.Risk Değerlendirmesinde Belirlenen Tehlike Kaynakları ve Riskler ile bu risklerden kimlerin nasıl ve ne şekilde etkileneceği

10.Risk Analizinde Kullanılan Yöntem

11.Tespit Edilen Riskler Varsa Önem ve Öncelik Sırasını İçeren Analiz Sonuçları

12.Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi belirlenerek bir risk analizi yapılır.

Apartman Risk Değerlendirmesi Belgesi Örneği

Apartmanın adı: ………Apartmanı

İşverenin adı: ………Apartmanı Kat Malikleri

Apartmanın adresi: ……… ……… ……… ……… ………Kayseri

Risk değerlendirmesinde görev alan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların adı soyadı ve Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri: ………

Risk değerlendirmesine katılan bütün şahısların ad soyadı ve unvanları:

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

Yönetici Yönetici Yrd. Kat Maliki Kapıcı

Risk değerlendirilmesinin gerçekleştirildiği tarih: ………/ ………/2021

Risk değerlendirilmesinin geçerlilik tarihi: ………/ ………/2021 tarihinden itibaren 6 yıl

Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler: Tabloda gösterilmiştir.

Tespit edilen riskler: Tabloda gösterilmiştir.

Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları:

……… ……… ……… ……… (varsa risklerin dereceleri yazılacak)

Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi: ………/ ………/2021 tarihinden itibaren bütün risklere karşı önlemler alınmıştır. Risk seviyesi düşüktür.

İş bu risk değerlendirmesi ………/ ………/ ……… tarihlerinde aşağıda adı soyadı ve ünvanları yazılı olan kişiler tarafından düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Düzenleyenler

Apartman yöneticisi apartman yönetici yrd. kat maliki kapıcı

İmza imza imza imza

İşyeri hekimi(varsa) iş güvenliği uzmanı(varsa)

İmza imza

……… ………