Apartman Çevre Düzenlemesi Yönetmeliği

Apartman Bahçe Düzenlemeleri

Apartman bahçelerindeki düzenlemeler nasıl yapılır, yapılacak değişikliğe nasıl karar verilir, hangi ihtiyaçlar doğrultusunda bir iyileştirme yapılır hiç düşündünüz mü? Ortak kullanım alanlarından olan bahçede yapılacak düzenleme ve oluşacak giderler kim tarafından, nasıl finanse edileceği, yapılacak olan değişiklik ve düzenlemelerin faydasına bakılarak karar verilir.

Apartmandaki bağımsız bölümlerden meydana gelen bir alanlarda yapılacak değişiklikler Kat Mülkiyeti Kanununa göre “Faydalı olanlar” ve “Masraflı ve lüks olanlar” şeklinde ikiye ayrılıyor. “Apartman bahçesinde yapılacak değişikliklere nasıl karar verilir?” sorusunda söz konusu olan bahçede yapılacak değişiklikler yapılacak değişikliğin niteliğine göre faydalı olarak ya da lüks olarak değerlendir ve ortak karar göre uygulanır.

Eğer yapılacak değişiklik apartman için bir fayda yaratacaksa, değişikliğin yapılabilmesi için kat malikleri arasında yüzde 50 oybirliğinin sağlanması yeterli olur. Aksi takdirde; yapılacak değişikliğin masraflı ve lüks olması halinde tüm kat maliklerinin oybirliği gerekli olacaktır.

Apartman Çevre Düzenlemesi Nasıl Yapılır?

Konu ile ilgili husus Kat Mülkiyeti Kanununun 42. ve 43. maddelerinde detaylı olarak ele alınmıştır;

Madde 42 – Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar;

Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir. Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

Madde 43 – Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.

Apartman Çevre Düzenlemesi Yönetmeliği

Apartman Bahçe Düzenlemeleri

Apartman bahçelerindeki düzenlemeler nasıl yapılır, yapılacak değişikliğe nasıl karar verilir, hangi ihtiyaçlar doğrultusunda bir iyileştirme yapılır hiç düşündünüz mü? Ortak kullanım alanlarından olan bahçede yapılacak düzenleme ve oluşacak giderler kim tarafından, nasıl finanse edileceği, yapılacak olan değişiklik ve düzenlemelerin faydasına bakılarak karar verilir.

Apartmandaki bağımsız bölümlerden meydana gelen bir alanlarda yapılacak değişiklikler Kat Mülkiyeti Kanununa göre “Faydalı olanlar” ve “Masraflı ve lüks olanlar” şeklinde ikiye ayrılıyor. “Apartman bahçesinde yapılacak değişikliklere nasıl karar verilir?” sorusunda söz konusu olan bahçede yapılacak değişiklikler yapılacak değişikliğin niteliğine göre faydalı olarak ya da lüks olarak değerlendir ve ortak karar göre uygulanır.

Eğer yapılacak değişiklik apartman için bir fayda yaratacaksa, değişikliğin yapılabilmesi için kat malikleri arasında yüzde 50 oybirliğinin sağlanması yeterli olur. Aksi takdirde; yapılacak değişikliğin masraflı ve lüks olması halinde tüm kat maliklerinin oybirliği gerekli olacaktır.

Apartman Çevre Düzenlemesi Nasıl Yapılır?

Konu ile ilgili husus Kat Mülkiyeti Kanununun 42. ve 43. maddelerinde detaylı olarak ele alınmıştır;

Madde 42 – Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar;

Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir. Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

Madde 43 – Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.