Denetim kurulu denetci seçimi

Apartman/Bina ve Site Yönetimi Denetçi Seçimi, Görevleri ve Sorumluluklar Nelerdir?

DENETİM KURULU VE DENETİCİ SEÇİMİ:

Denetici Kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici veya yönetim kurulunu denetleyen kişidir
Yönetim planında deneticinin nasıl seçileceği ve ne görevleri olduğu açıkça yazılıdır. Şayet Yönetim planında böyle bir husus yoksa denetimi bizzat kat malikleri kurulu yapar yâda yeterli çoğunluk ile toplanarak yönetim planında değişiklik yaparak denetici hususunu belirler.
Kat malikleri kurulu kararlaştırmışsa hizmetlerinden dolayı belli bir ücret alır. Genel kural ücretsiz vekillik yapılması yönündedir.
Denetici bir ücret talep ederse ve kat malikleri kurulu bu talebini reddederse denetici istifa eder. Zira hiç kimse denetici olmaya zorlanamaz.
Aksi bir hüküm yoksa deneticinin görevi yönetimin görevinin sona erdiği tarihte biter.

K.M.K. Madde 41/3 –Deneticiler veya denetim kurulu üyelerinin kat malikleri kurulunun içinden seçilmesi şarttır.
Deneticiler olağan genel kurulunda Yöneticiler ile birlikte seçilirler ve bir dahaki genel kurulda yöneticilerin ve deneticilerin ibrası ile görevleri sona erer. Kat malikleri kurulu haklı bir sebebin çıkması halinde yönetici ve deneticileri istediği zaman değiştirebilir.

Yönetim planında denetici seçimi ile ilgili bir hüküm yoksa bu yetkiyi kat malikleri kurulu kullanacak demektir. Anagayrimenkulün bağımsız bölüm sayısı kaç olursa olsun denetici bulundurma zorunluluğu yoktur.
Yönetim planlarında belirtilmişse Kat malikleri kurulu kendi arasından SAYI ve ARSA PAYI çoğunluğu ile seçecekleri denetici veya denetçiler vasıtası ile yapabilir. Seçimlerde Şayet gerekli çoğunluk bir aday üzerinde anlaşamaz ise mahallin sulh hukuk mahkemesine başvurulur. Hâkim deneticiyi kat malikleri kurulu arasından seçmekle yükümlüdür.

DENETİM KURULU VE DENETİCİNİN GÖREVLERİ:

K.M.K. Madde 41 –Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.
Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.
Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.
Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.
Denetici tek kişi veya bir denetleme kurulu şeklinde olabilir. Kat malikleri kurulunun temsilcisi niteliğindedir.
A. Yöneticinin görevdeki tutumunu denetlemek (Kayıtlar uygun tutuluyor mu? İşletme Projesine uygun hareket ediliyor mu? vs.),
B. Hesapları denetlemek,
C. Kat malikleri kuruluna denetleme raporu vermek.

DENETİM KURULU VE DENETİCİNİN SORUMLULUĞU:

Hiç bir kat maliki Yönetici veya denetici olmaya zorlanamaz. Denetçiler kat malikleri kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Denetim kurulu kararlarında birlikte hareket etmek zorundadır.
Denetçi vefat ederse veya istifa ederse kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır ve usulüne uygun olarak yeni denetici seçilir.

GİDERLERİN PAYLAŞILMASI

ANAGAYRİMENKULUN GENEL GİDERLERİNE KATILMA:

K.M.K. Madde 20 – (Değişik birinci fıkra:13.4.1983 – 2814/9 Md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça (Yönetim Planı gibi):
A-Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
B-Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.
C-Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik: 13.4.1983 – 2814/9 Md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kayserinin ve Türkiye’nin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Denetim kurulu denetci seçimi

Apartman/Bina ve Site Yönetimi Denetçi Seçimi, Görevleri ve Sorumluluklar Nelerdir?

DENETİM KURULU VE DENETİCİ SEÇİMİ:

Denetici Kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici veya yönetim kurulunu denetleyen kişidir
Yönetim planında deneticinin nasıl seçileceği ve ne görevleri olduğu açıkça yazılıdır. Şayet Yönetim planında böyle bir husus yoksa denetimi bizzat kat malikleri kurulu yapar yâda yeterli çoğunluk ile toplanarak yönetim planında değişiklik yaparak denetici hususunu belirler.
Kat malikleri kurulu kararlaştırmışsa hizmetlerinden dolayı belli bir ücret alır. Genel kural ücretsiz vekillik yapılması yönündedir.
Denetici bir ücret talep ederse ve kat malikleri kurulu bu talebini reddederse denetici istifa eder. Zira hiç kimse denetici olmaya zorlanamaz.
Aksi bir hüküm yoksa deneticinin görevi yönetimin görevinin sona erdiği tarihte biter.

K.M.K. Madde 41/3 –Deneticiler veya denetim kurulu üyelerinin kat malikleri kurulunun içinden seçilmesi şarttır.
Deneticiler olağan genel kurulunda Yöneticiler ile birlikte seçilirler ve bir dahaki genel kurulda yöneticilerin ve deneticilerin ibrası ile görevleri sona erer. Kat malikleri kurulu haklı bir sebebin çıkması halinde yönetici ve deneticileri istediği zaman değiştirebilir.

Yönetim planında denetici seçimi ile ilgili bir hüküm yoksa bu yetkiyi kat malikleri kurulu kullanacak demektir. Anagayrimenkulün bağımsız bölüm sayısı kaç olursa olsun denetici bulundurma zorunluluğu yoktur.
Yönetim planlarında belirtilmişse Kat malikleri kurulu kendi arasından SAYI ve ARSA PAYI çoğunluğu ile seçecekleri denetici veya denetçiler vasıtası ile yapabilir. Seçimlerde Şayet gerekli çoğunluk bir aday üzerinde anlaşamaz ise mahallin sulh hukuk mahkemesine başvurulur. Hâkim deneticiyi kat malikleri kurulu arasından seçmekle yükümlüdür.

DENETİM KURULU VE DENETİCİNİN GÖREVLERİ:

K.M.K. Madde 41 –Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.
Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.
Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.
Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.
Denetici tek kişi veya bir denetleme kurulu şeklinde olabilir. Kat malikleri kurulunun temsilcisi niteliğindedir.
A. Yöneticinin görevdeki tutumunu denetlemek (Kayıtlar uygun tutuluyor mu? İşletme Projesine uygun hareket ediliyor mu? vs.),
B. Hesapları denetlemek,
C. Kat malikleri kuruluna denetleme raporu vermek.

DENETİM KURULU VE DENETİCİNİN SORUMLULUĞU:

Hiç bir kat maliki Yönetici veya denetici olmaya zorlanamaz. Denetçiler kat malikleri kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Denetim kurulu kararlarında birlikte hareket etmek zorundadır.
Denetçi vefat ederse veya istifa ederse kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır ve usulüne uygun olarak yeni denetici seçilir.

GİDERLERİN PAYLAŞILMASI

ANAGAYRİMENKULUN GENEL GİDERLERİNE KATILMA:

K.M.K. Madde 20 – (Değişik birinci fıkra:13.4.1983 – 2814/9 Md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça (Yönetim Planı gibi):
A-Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
B-Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.
C-Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik: 13.4.1983 – 2814/9 Md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kayserinin ve Türkiye’nin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.