Cam Balkon Kapatma

Apartman Bina ve Sitede Cam Balkon Kapatmak İçin İzin Gerekirmi?

Bir kat malikinin, kendisine ait bağımsız bölümde değişiklik yapma hakkı olduğu gibi, bu hakkın sınırsız olduğu da söylenemez.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre; kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.

Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Apartmanda cam balkon kapatmak için rızası alınması gereken kat maliki sayısı, tüm kat maliklerinin en az beşte dördü olacaktır.

Ev sahibinin bazı işleri izne tabi

Yukarıda yer alan kanun hükmünden de anlaşılmaktadır ki; ev sahibi kendi evinde bazı işleri asla yapamazken, bazı işleri yapmak için ise diğer kat maliklerinden izin almak zorundadır.

O halde; kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf etme yetkisini haiz bir kat malikinin, bu yetkisinin sınırsız olmadığını söyleyebiliriz.

Sabit eser kavramı

Yargıtay zamanla Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamasının esasını belirlemiş ve birtakım içtihatlar geliştirmiştir.

Bu içtihatlardan birisi de “sabit eser” kavramıdır. Buna göre Yargıtay, sabit eser niteliğinde bir değişiklik söz konusu olduğunda, diğer kat maliklerini en az beşte dördünün buna onay vermesi gerektiğini söylemektedir.

Apartmanda cam balkon sabit eser niteliğinde bir iş midir?

Sonradan cam balkon tesisi de mimari projede öngörülmemişse, Yargıtay’a göre sabit eser niteliğindedir ve balkonuna cam balkon yaptırmak isteyen bir kat malikinin, tüm kat maliklerinin 4/5’inin yazılı rızasını alması gerekir.

Apartman Bina ve Sitede cam balkon ile ilgili Yargıtay kararları

“… Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamayacağı gibi balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez. Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmak sureti ile kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, anataşınmazdaki kat maliklerinin %90’ının aynı yöntemle değişiklik yaptığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve anayapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleri ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir…” (18 Hukuk, 2016/2299 K.).

“… Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait 48 numaralı bağımsız bölümün salon balkonunun ön ve sol yan cephesine açılır kapanır hareketli ve sürgülü cam ile kapatıldığı, yapılan imalatın tasdikli mimari projede gözükmediği ve fiili durumun projeye uymadığı anlaşılmaktadır. Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamayacağı gibi balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez. Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, imalatın balkon içinde kaldığı, ortak alan içinde bulunmadığı, mimari olarak sitenin genel görünümü ve estetiğini bozmadığı, görüntü kirliliği yaratmadığı gibi ana yapıya sabitleştirilmeksizin kolayla sökülüp takılabilir basit bir sisteme tabi olduğu gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir…” (18 Hukuk, 2015/5507 K.).

Apartman Bina ve Sitede cam balkon için izin şart

Hemen yukarıdaki Yargıtay kararlarından da açıkça görüleceği üzere; apartmanda oturan birisinin cam balkon yaptırması, binanın mimari projesinde cam balkon görünmüyorsa, diğer kat maliklerinin en az beşte dördünün iznine tabidir.

Bu izin alınmadan yaptırılan bir cam balkon nedeniyle başka bir kat maliki sulh hukuk mahkemesine başvurursa, mahkeme yaptırılmış olan cam balkonun sökülmesine karar verecektir.

SONUÇ

Apartmanda cam balkon için izin almak gerekir mi? Eğer binanın mimari projesinde, balkonlarda cam balkon olması öngörülmüşse, kat malikinin kimseden izin almasına gerek yoktur.

Ancak mimari projede cam balkon görünmüyorsa, ki çoğu binada görünmemektedir, kat malikinin cam balkon için diğer kat maliklerinden izin alması gerekir.

Apartmanda cam balkon yaptırmak için rızası alınması gereken kat maliki sayısı, tüm kat maliklerinin en az beşte dördü olacaktır.

 

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.

Cam Balkon Kapatma

Apartman Bina ve Sitede Cam Balkon Kapatmak İçin İzin Gerekirmi?

Bir kat malikinin, kendisine ait bağımsız bölümde değişiklik yapma hakkı olduğu gibi, bu hakkın sınırsız olduğu da söylenemez.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre; kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.

Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Apartmanda cam balkon kapatmak için rızası alınması gereken kat maliki sayısı, tüm kat maliklerinin en az beşte dördü olacaktır.

Ev sahibinin bazı işleri izne tabi

Yukarıda yer alan kanun hükmünden de anlaşılmaktadır ki; ev sahibi kendi evinde bazı işleri asla yapamazken, bazı işleri yapmak için ise diğer kat maliklerinden izin almak zorundadır.

O halde; kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf etme yetkisini haiz bir kat malikinin, bu yetkisinin sınırsız olmadığını söyleyebiliriz.

Sabit eser kavramı

Yargıtay zamanla Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamasının esasını belirlemiş ve birtakım içtihatlar geliştirmiştir.

Bu içtihatlardan birisi de “sabit eser” kavramıdır. Buna göre Yargıtay, sabit eser niteliğinde bir değişiklik söz konusu olduğunda, diğer kat maliklerini en az beşte dördünün buna onay vermesi gerektiğini söylemektedir.

Apartmanda cam balkon sabit eser niteliğinde bir iş midir?

Sonradan cam balkon tesisi de mimari projede öngörülmemişse, Yargıtay’a göre sabit eser niteliğindedir ve balkonuna cam balkon yaptırmak isteyen bir kat malikinin, tüm kat maliklerinin 4/5’inin yazılı rızasını alması gerekir.

Apartman Bina ve Sitede cam balkon ile ilgili Yargıtay kararları

“… Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamayacağı gibi balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez. Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmak sureti ile kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, anataşınmazdaki kat maliklerinin %90’ının aynı yöntemle değişiklik yaptığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve anayapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleri ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir…” (18 Hukuk, 2016/2299 K.).

“… Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait 48 numaralı bağımsız bölümün salon balkonunun ön ve sol yan cephesine açılır kapanır hareketli ve sürgülü cam ile kapatıldığı, yapılan imalatın tasdikli mimari projede gözükmediği ve fiili durumun projeye uymadığı anlaşılmaktadır. Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamayacağı gibi balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez. Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, imalatın balkon içinde kaldığı, ortak alan içinde bulunmadığı, mimari olarak sitenin genel görünümü ve estetiğini bozmadığı, görüntü kirliliği yaratmadığı gibi ana yapıya sabitleştirilmeksizin kolayla sökülüp takılabilir basit bir sisteme tabi olduğu gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir…” (18 Hukuk, 2015/5507 K.).

Apartman Bina ve Sitede cam balkon için izin şart

Hemen yukarıdaki Yargıtay kararlarından da açıkça görüleceği üzere; apartmanda oturan birisinin cam balkon yaptırması, binanın mimari projesinde cam balkon görünmüyorsa, diğer kat maliklerinin en az beşte dördünün iznine tabidir.

Bu izin alınmadan yaptırılan bir cam balkon nedeniyle başka bir kat maliki sulh hukuk mahkemesine başvurursa, mahkeme yaptırılmış olan cam balkonun sökülmesine karar verecektir.

SONUÇ

Apartmanda cam balkon için izin almak gerekir mi? Eğer binanın mimari projesinde, balkonlarda cam balkon olması öngörülmüşse, kat malikinin kimseden izin almasına gerek yoktur.

Ancak mimari projede cam balkon görünmüyorsa, ki çoğu binada görünmemektedir, kat malikinin cam balkon için diğer kat maliklerinden izin alması gerekir.

Apartmanda cam balkon yaptırmak için rızası alınması gereken kat maliki sayısı, tüm kat maliklerinin en az beşte dördü olacaktır.

 

Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.