Apartmanda Evcil Hayvan Beslenir Mi?

Kayseri ilinde en çok sorulan soruların başında evde evcil hayvan beslenir mi sorusu gelmektedir.  Apartmanda veya diğer ismiyle evde evcil hayvan beslemek belirli kurallar çerçevesinde mümkündür.  AB Uyum Yasalarına göre hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir.  Buna göre tüm hayvanlar korunma ve barınma hakkına sahiptir. Hayvan sahiplerinin,hayvanlara ait tüm sorumluluk ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülükler yerine getirildiği takdirde  mevzuatımıza göre evcil hayvan olarak kabul edilen tüm hayvanları besleme hakkına vatandaşlarımız  sahiptir. Apartmanlar,müstakil evler,apartmanlar ve site içerisinde evcil hayvanlar beslenebilir.

Hangi Hayvanlar Evde yada Apartman da Beslenebilir?

Hayvanları Kanununda da belirtildiği üzere evcil hayvan, insan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları, ev ve süs hayvanı insan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı ifade eder. Yani burada ki ev ve süs hayvanları tanımına,yasaklı ırk ve türler haricindeki tüm  köpekler,kediler, kuşlar,balıklar,küçük kemirgenler ve sürüngenler dahildir.Mevzuatımızda  ev ve süs hayvanları koruma altına alınacak canlılar olarak tanımlanmaktadır.Bu sebepten ötürü ev ve süs hayvanları ev,site ve apartmanlarda barınma hakkına sahiptir.

Apartmanda Evcil Hayvan Beslemek Yasak Mıdır?

Eğer ki apartman ve site yönetmenliğinde ”ev ve süs hayvanı beslenemez” ”evcil hayvan beslenemez” ”çiftlik hayvanı beslenemez” şeklinde bir madde varsa yani bağımsız bölüm,eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz edilmezse evcil hayvan beslenmesi mümkün olmamaktadır. Yönetim planında evcil hayvan besleme ile ilgili herhangi bir yasaklama söz konusu değilse ,ortak mahalde ,bağımsız bölümde hayvan beslenebilir. Ancak  yönetmenlikte herhangi bir yasak söz konusu olmasa bile şikayet halinde söz konusu uyuşmazlık mahkeme tarafından tespit edilir. Apartman yönetiminin aksi bir kararı bulunmamakta ise ve evinizde beslemek üzere örneğin bir kedi veya köpek aldıysanız  bundan sonraki süreçte apartman yönetimi kat maliklerin talebi ve şikayeti üzerine ” evcil hayvan beslenemez ”şeklinde bir karar alsa bile  bu karar öncesinde  evcil hayvan besleyenleri yani sizi bağlamaz.Bu karar alındıktan sonra apartmana taşınıp evcil hayvan beslemek isteyenleri etkileyecektir.

Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanı beslemek mümkün olup ancak kat malikinin özellikle dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlar  5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5/2 maddesinde belirtilmiştir: “Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.”

Apartmanda evcil hayvan besleyen komşumu şikayet edebilir miyim?

Apartmanınızda örneğin komşunuz bir köpek besliyor ve sabaha kadar havladığı için bu sizi uyutmuyor. Bu süreçte daha öncesinde apartmanınız yönetmenliğinde ev ve süs hayvanı beslenemez diye bir karar alınmışsa yasal haklarınızı kullanarak söz konusu hayvanın tahliyesini sağlayabilirsiniz.Köpek veya kedi geldikten sonra apartman yönetmenliğine eklenen beslenemez maddesi geçersizdir.Buna ilişkin Yargıtay 18. Sulh Hukuk Mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı inceleme sonucunda kararı bozdu. Yargıtay, “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan yönetim planında, bağımsız bölüm ve eklentilerinde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmesi açıkça yasaklanmışsa, bağımsız bölümde beslenen köpek çevresine rahatsızlık vermemiş olsa bile uyuşmazlık halinde mahkemece yönetim planının uygulanması zorunludur ” şeklinde karar vermiştir. Yargıtay HGK.,T.19.02.1982, E.5-780, K.131 sayılı kararında “Bağımsız bölümlerde (kedi, köpek, tavuk gibi) hayvanların beslenmesini açıkça yasaklamış olan yönetim planı hükmüne tüm kat malikleri uymak zorundadır.” demiştir. Eğer yönetim kurulunca alınan herhangi bir yasak söz konusu değilse uyuşmazlık mahkemece bilirkişi tarafından yapılan inceleme göz önüne alınarak karar verilecektir.Apartmanda diğer sakinler beslenen hayvandan rahatsız ve sorun hayvanın çıkardığı gürültüden kaynaklanıyorsa gürültü tespiti için bilirkişi gelir ve şikayetçi olanın dairesinde gürültü tespiti yapılır.Söz konusu evcil hayvanın çıkardığı ses devamlı olmadığı sürece ,hayvan sahibi seyrek çıkarılan seslere itiraz edebilir.Şikayetçinin şikayetinin geçerli bir neticeye varması için evcil hayvanın çıkardığı gürültünün, sürekli ve belirli bir desibeli aşması gerekir.Mahkemece tüm kanun yolları sonuçlanınca ya da temyiz edilmeden hayvanın tahliyesi kararı kesinleşirse icra yoluyla hayvanın tahliyesi sağlanır. Hayvan tahliyesine ilişkin Yargıtay kararlarında değişiklikler olabilmektedir.Bu süreçte evcil hayvan sahibi de olsanız ,evcil hayvandan rahatsız olan taraf da olsanız uyuşmazlık için mutlaka hukuki destek almanızı öneririz. Zira mevcut konu sürekli kendini yenilemekte olup mahkemece verilen kararlarda yeni içtihatlarla değişebilmektedir. Uyuşmazlık hakkında davanın özelliğine göre çok geniş kapsamlı Yargıtay kararı taraması yapılıp dava dilekçesi ona göre hazırlanmaktadır.

Evcil Hayvan Sahiplerinin Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

 • Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.
 • Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.
 • Ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 • Ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler. Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür. Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

Hayvanlarla İlgili Yasaklar Nelerdir?

 • Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
 •  Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak, hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak, Ev ve süs hayvanlarını on altı yaşından küçüklere satmak.
 • Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak.
 • Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek.
 • Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak, Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.
 • Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.
 •  Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak, Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.
 • Pitbull, Terrier,  Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.

Apartmanda Evcil Hayvan Beslenir Mi?

Kayseri ilinde en çok sorulan soruların başında evde evcil hayvan beslenir mi sorusu gelmektedir.  Apartmanda veya diğer ismiyle evde evcil hayvan beslemek belirli kurallar çerçevesinde mümkündür.  AB Uyum Yasalarına göre hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir.  Buna göre tüm hayvanlar korunma ve barınma hakkına sahiptir. Hayvan sahiplerinin,hayvanlara ait tüm sorumluluk ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülükler yerine getirildiği takdirde  mevzuatımıza göre evcil hayvan olarak kabul edilen tüm hayvanları besleme hakkına vatandaşlarımız  sahiptir. Apartmanlar,müstakil evler,apartmanlar ve site içerisinde evcil hayvanlar beslenebilir.

Hangi Hayvanlar Evde yada Apartman da Beslenebilir?

Hayvanları Kanununda da belirtildiği üzere evcil hayvan, insan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları, ev ve süs hayvanı insan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı ifade eder. Yani burada ki ev ve süs hayvanları tanımına,yasaklı ırk ve türler haricindeki tüm  köpekler,kediler, kuşlar,balıklar,küçük kemirgenler ve sürüngenler dahildir.Mevzuatımızda  ev ve süs hayvanları koruma altına alınacak canlılar olarak tanımlanmaktadır.Bu sebepten ötürü ev ve süs hayvanları ev,site ve apartmanlarda barınma hakkına sahiptir.

Apartmanda Evcil Hayvan Beslemek Yasak Mıdır?

Eğer ki apartman ve site yönetmenliğinde ”ev ve süs hayvanı beslenemez” ”evcil hayvan beslenemez” ”çiftlik hayvanı beslenemez” şeklinde bir madde varsa yani bağımsız bölüm,eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz edilmezse evcil hayvan beslenmesi mümkün olmamaktadır. Yönetim planında evcil hayvan besleme ile ilgili herhangi bir yasaklama söz konusu değilse ,ortak mahalde ,bağımsız bölümde hayvan beslenebilir. Ancak  yönetmenlikte herhangi bir yasak söz konusu olmasa bile şikayet halinde söz konusu uyuşmazlık mahkeme tarafından tespit edilir. Apartman yönetiminin aksi bir kararı bulunmamakta ise ve evinizde beslemek üzere örneğin bir kedi veya köpek aldıysanız  bundan sonraki süreçte apartman yönetimi kat maliklerin talebi ve şikayeti üzerine ” evcil hayvan beslenemez ”şeklinde bir karar alsa bile  bu karar öncesinde  evcil hayvan besleyenleri yani sizi bağlamaz.Bu karar alındıktan sonra apartmana taşınıp evcil hayvan beslemek isteyenleri etkileyecektir.

Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanı beslemek mümkün olup ancak kat malikinin özellikle dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlar  5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5/2 maddesinde belirtilmiştir: “Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.”

Apartmanda evcil hayvan besleyen komşumu şikayet edebilir miyim?

Apartmanınızda örneğin komşunuz bir köpek besliyor ve sabaha kadar havladığı için bu sizi uyutmuyor. Bu süreçte daha öncesinde apartmanınız yönetmenliğinde ev ve süs hayvanı beslenemez diye bir karar alınmışsa yasal haklarınızı kullanarak söz konusu hayvanın tahliyesini sağlayabilirsiniz.Köpek veya kedi geldikten sonra apartman yönetmenliğine eklenen beslenemez maddesi geçersizdir.Buna ilişkin Yargıtay 18. Sulh Hukuk Mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı inceleme sonucunda kararı bozdu. Yargıtay, “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan yönetim planında, bağımsız bölüm ve eklentilerinde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmesi açıkça yasaklanmışsa, bağımsız bölümde beslenen köpek çevresine rahatsızlık vermemiş olsa bile uyuşmazlık halinde mahkemece yönetim planının uygulanması zorunludur ” şeklinde karar vermiştir. Yargıtay HGK.,T.19.02.1982, E.5-780, K.131 sayılı kararında “Bağımsız bölümlerde (kedi, köpek, tavuk gibi) hayvanların beslenmesini açıkça yasaklamış olan yönetim planı hükmüne tüm kat malikleri uymak zorundadır.” demiştir. Eğer yönetim kurulunca alınan herhangi bir yasak söz konusu değilse uyuşmazlık mahkemece bilirkişi tarafından yapılan inceleme göz önüne alınarak karar verilecektir.Apartmanda diğer sakinler beslenen hayvandan rahatsız ve sorun hayvanın çıkardığı gürültüden kaynaklanıyorsa gürültü tespiti için bilirkişi gelir ve şikayetçi olanın dairesinde gürültü tespiti yapılır.Söz konusu evcil hayvanın çıkardığı ses devamlı olmadığı sürece ,hayvan sahibi seyrek çıkarılan seslere itiraz edebilir.Şikayetçinin şikayetinin geçerli bir neticeye varması için evcil hayvanın çıkardığı gürültünün, sürekli ve belirli bir desibeli aşması gerekir.Mahkemece tüm kanun yolları sonuçlanınca ya da temyiz edilmeden hayvanın tahliyesi kararı kesinleşirse icra yoluyla hayvanın tahliyesi sağlanır. Hayvan tahliyesine ilişkin Yargıtay kararlarında değişiklikler olabilmektedir.Bu süreçte evcil hayvan sahibi de olsanız ,evcil hayvandan rahatsız olan taraf da olsanız uyuşmazlık için mutlaka hukuki destek almanızı öneririz. Zira mevcut konu sürekli kendini yenilemekte olup mahkemece verilen kararlarda yeni içtihatlarla değişebilmektedir. Uyuşmazlık hakkında davanın özelliğine göre çok geniş kapsamlı Yargıtay kararı taraması yapılıp dava dilekçesi ona göre hazırlanmaktadır.

Evcil Hayvan Sahiplerinin Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

 • Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.
 • Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.
 • Ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 • Ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler. Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür. Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

Hayvanlarla İlgili Yasaklar Nelerdir?

 • Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
 •  Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak, hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak, Ev ve süs hayvanlarını on altı yaşından küçüklere satmak.
 • Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak.
 • Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek.
 • Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak, Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.
 • Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.
 •  Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak, Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.
 • Pitbull, Terrier,  Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.