Bina Görevlisi (Kapıcı) İş Sözleşmesi ve Görevleri

 

Kapıcısı olan taşınmazlarda, kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun resmi bir belgeye dökülmesi gerekiyor. Resmi bir belge niteliği taşıyan bu belgeye kapıcı iş sözleşmesi deniyor.

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekiyor.

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinin bir kısmı konut kapıcıları yönetmeliğine veya başka mevzuata aykırı ise sözleşme tümden geçersizliğini kaybetmiyor. Bu durumda sözleşmedeki aykırı hükümler geçersiz oluyor. Geçersiz olan hükümlerin yerini mevzuatta ki hükümler alıyor.

 

Kapıcının Görevleri;

 • Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
 • Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
 • Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
 • Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
 • Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
 • Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
 • Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
 • İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Kapıcı iş sözleşmesini birçok sebeple sonlandırılabiliyor. Kapıcı belirtilen sebeplerle iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alabiliyor. Kapıcı iş sözleşmesini haklı sebeple 6 işgünü içerisinde sonlandırabiliyor. Kapıcı iş sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.

Kapıcı İş Sözleşmesi Örneği

Kapıcı iş sözleşmesinde yer alması gereken maddeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

 • İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri ad ve soyadları
 • YÖNETİCİ : Kat malikleri adına yönetici adı ve soyadı
 • İŞYERİ : Apartman veya Bina adı
 • ADRESİ  : Sözleşmeye konu olan yapının (bina veya apartman) açık adresi

 

 • BİNA GÖREVLİSİ : Bina görevlisinin adı ve soyadı
 • DOĞUM TARİHİ : Bina görevlisinin doğum tarihi
 • BABA ADI : Bina görevlisinin baba adı
 • ADRESİ Bina görevlisinin açık adresi

 

 • YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
 • İŞE BAŞLAMA TARİHİ : Görevlinin işe başlama tarihi
 • SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Görevli ile yapılan sözleşmenin süresi
 • ÖDENECEK ÜCRET : Görevli için ödenecek olan aylık ücret tutarı 
 • ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Görevli için her ay ödenecek ücretin günü
 • KAPICI KONUTU : Kapıcı; kapıcı dairesine kira ödemeden oturacaktır.
 • KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.
 • ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.
 • ÇALIŞMA ALANLARI : Bina görevlisinin çalışma saatleri içerisinde çalışma alanları belirlenir. (Bina içi, bahçesi ve çevresi vs. gibi).
 • YAZ AYLARINDA : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi *) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma)
 • KIŞ AYLARINDA : 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi *) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma)
 • HAFTA TATİLİ : Kapıcının haftalık tatil kullanacağı gün yazılır.
 • GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.
 • YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.
 • DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır.
 • ÖZEL ŞARTLAR : …………………..(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği; bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.)
 • SÖZLEŞME TARİHİ  : …………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ……./……../…………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.

 

YÖNETİCİ 

İmza

 

GÖREVLİ

 

İmza

 

Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

 

 

Alemdar Bina Yönetim şirketi olarak Apartmanlarda çalışan görevlilerin Belirli İş sözleşmesi, Belirsiz İş sözleşmesi, Kısmi istihdam iş sözleşmesi ve diğer iş sözleşmeleri konusunda ücretsiz olarak şirketimizin uzman kadroları tarafından hizmet alabilirsiniz.

Bina Görevlisi (Kapıcı) İş Sözleşmesi ve Görevleri

 

Kapıcısı olan taşınmazlarda, kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun resmi bir belgeye dökülmesi gerekiyor. Resmi bir belge niteliği taşıyan bu belgeye kapıcı iş sözleşmesi deniyor.

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekiyor.

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinin bir kısmı konut kapıcıları yönetmeliğine veya başka mevzuata aykırı ise sözleşme tümden geçersizliğini kaybetmiyor. Bu durumda sözleşmedeki aykırı hükümler geçersiz oluyor. Geçersiz olan hükümlerin yerini mevzuatta ki hükümler alıyor.

 

Kapıcının Görevleri;

 • Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
 • Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
 • Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
 • Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
 • Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
 • Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
 • Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
 • İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Kapıcı iş sözleşmesini birçok sebeple sonlandırılabiliyor. Kapıcı belirtilen sebeplerle iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alabiliyor. Kapıcı iş sözleşmesini haklı sebeple 6 işgünü içerisinde sonlandırabiliyor. Kapıcı iş sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.

Kapıcı İş Sözleşmesi Örneği

Kapıcı iş sözleşmesinde yer alması gereken maddeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

 • İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri ad ve soyadları
 • YÖNETİCİ : Kat malikleri adına yönetici adı ve soyadı
 • İŞYERİ : Apartman veya Bina adı
 • ADRESİ  : Sözleşmeye konu olan yapının (bina veya apartman) açık adresi

 

 • BİNA GÖREVLİSİ : Bina görevlisinin adı ve soyadı
 • DOĞUM TARİHİ : Bina görevlisinin doğum tarihi
 • BABA ADI : Bina görevlisinin baba adı
 • ADRESİ Bina görevlisinin açık adresi

 

 • YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
 • İŞE BAŞLAMA TARİHİ : Görevlinin işe başlama tarihi
 • SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Görevli ile yapılan sözleşmenin süresi
 • ÖDENECEK ÜCRET : Görevli için ödenecek olan aylık ücret tutarı 
 • ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Görevli için her ay ödenecek ücretin günü
 • KAPICI KONUTU : Kapıcı; kapıcı dairesine kira ödemeden oturacaktır.
 • KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.
 • ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.
 • ÇALIŞMA ALANLARI : Bina görevlisinin çalışma saatleri içerisinde çalışma alanları belirlenir. (Bina içi, bahçesi ve çevresi vs. gibi).
 • YAZ AYLARINDA : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi *) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma)
 • KIŞ AYLARINDA : 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi *) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma)
 • HAFTA TATİLİ : Kapıcının haftalık tatil kullanacağı gün yazılır.
 • GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.
 • YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.
 • DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır.
 • ÖZEL ŞARTLAR : …………………..(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği; bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.)
 • SÖZLEŞME TARİHİ  : …………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ……./……../…………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.

 

YÖNETİCİ 

İmza

 

GÖREVLİ

 

İmza

 

Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

 

 

Alemdar Bina Yönetim şirketi olarak Apartmanlarda çalışan görevlilerin Belirli İş sözleşmesi, Belirsiz İş sözleşmesi, Kısmi istihdam iş sözleşmesi ve diğer iş sözleşmeleri konusunda ücretsiz olarak şirketimizin uzman kadroları tarafından hizmet alabilirsiniz.