Kapıcı Dairesi Elektrik, Su ve Doğalgaz Giderlerini Kim Öder?

Kapıcı dairesinin varlığı beraberinde birtakım giderleri de getirir. Dairenin bakım ve onarım giderlerinden başka, bir de rutin giderler gündeme gelecektir. Bu giderlerin başında da elektrik, su ve doğalgaz giderleri gelir. Peki, kapıcı dairesinin elektrik, su ve doğalgaz giderlerini kim öder?

Kapıcı kime denir?

Hepimiz kapıcını kim olduğunu bilsek de mevzuat açısından kapıcı şöyle tanımlanır: Binanın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişidir.

Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde yer alan bu tanım bize aynı zamanda kapıcının görevlerini de vermiş olur. Buna göre kapıcının görevleri şunlardır:

 • Binanın ve çevrenin bakımını yapmak
 • Küçük onarımları gerçekleştirmek
 • Ortak yerlerin bakımını ve temizliğini yapmak
 • Ev sahiplerinin / Kiracıların çarşı/Pazar işlerini görmek
 • Apartman/Site sakinlerinin güvenliğini sağlamak
 • Kaloriferleri yakmak
 • Bahçenin düzenlemesini ve bakımını yapmak
 • Yukarıdakilere benzer işleri yerine getirmek

Kapıcıya konut tahsis edilmesi

Kapıcıya konut tahsis edilmesi bazı durumlarda zorunlu ve bazı durumlarda ihtiyaridir. Bir başka deyişle, mevzuattaki özel durumlarda kapıcıya konut tahsis edilmesi zorunlu iken, bunların haricinde apartman ya da site arzu ederse, konut tahsis edebilir.

Kapıcı kira ödemez

İster zorunlu olduğu için kapıcıya daire tahsis edilmiş olsun ve isterse de zorunlu olmadığı halde kapıcıya konut tahsis edilmiş olsun; kapıcıya konut tahsis edildiği anda, artık ondan KİRA ALINAMAZ.

Yani kapıcıdan, kapıcı konutu için kira istenmesi ya da maaşından kira kesinti yapılması yasal olarak mümkün değildir.

Kapıcı elektrik, su ve doğalgaz parası öder mi?

Kapıcıdan kira istenmesi mümkün olmasa da aynı kural elektrik, su ve doğalgaz faturaları için geçerli değildir. Buradaki karar tamamen kat malikleri ile kapıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Kapıcı faturaları öder

Kural olarak, taraflar arasında özel bir anlaşma yoksa, kullandığı kapıcı konutuna ait faturaları kapıcının ödemesi gerekir.

Bir başka deyişle; kapıcı ne kadar elektrik, su ya da doğalgaz kullanmışsa, bunların karşılığını bizzat ödemekle yükümlüdür.

Ancak taraflar bunun aksini kararlaştırabilir. Yani kapıcı ile imzalanacak iş sözleşmesinde; elektrik, su ve doğalgaz gibi giderleri kat maliklerinin ödeyeceği belirtilmişse, bunları kapıcı ödemez.

Benzer şekilde kat malikleri kurulu toplanabilir ve faturaları ödemek için karar alabilir. Ortada yukarıdaki gibi bir sözleşme hükmü ya da karar olmadığı müddetçe, kapıcı faturaları ödemek zorunda olacaktır.

Konu Kapıcıları Yönetmeliğinde elektrik ve su giderleri

Nitekim Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde bu durum şöyle ifade edilmiştir:

“Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir”.

Kapıcı dairesi faturalarına dair Yargıtay kararları

Aşağıdaki Yargıtay kararları konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır:

“… Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağının sözleşme ile belirleneceği de Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde ifadesini bulmuştur. Buna göre taraflar, kapıcının anılan giderlere katılması ya da katılmaması hususunu serbestçe kararlaştırabilirler…” (9 Hukuk, 2011/23268 K.)

“… Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13. maddesinde kapıcının su, elektrik, ısınma gibi giderlere kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağının sözleşme ile belirleneceği düzenlendiği…” (9 Hukuk, 2019/21233 K.)

SONUÇ

Kapıcı dairesinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını kimin ödeyeceği konusu; çeşitli durumlara göre değişecektir.

Bunların neler olduğunu yukarıda tek tek izah ettim. Son olarak hatırlatmak isterim ki; kapıcı konutunun elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemeyi tercih eden kat maliklerini özel bir sonuç bekler.

Buna göre; eğer kat malikleri kapıcı dairesinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödüyorsa; kıdem tazminatı hesaplanırken, kapıcıya ödenen ücrete bu faturalar da dâhil edilecektir.

Kapıcı Dairesi Elektrik, Su ve Doğalgaz Giderlerini Kim Öder?

Kapıcı dairesinin varlığı beraberinde birtakım giderleri de getirir. Dairenin bakım ve onarım giderlerinden başka, bir de rutin giderler gündeme gelecektir. Bu giderlerin başında da elektrik, su ve doğalgaz giderleri gelir. Peki, kapıcı dairesinin elektrik, su ve doğalgaz giderlerini kim öder?

Kapıcı kime denir?

Hepimiz kapıcını kim olduğunu bilsek de mevzuat açısından kapıcı şöyle tanımlanır: Binanın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişidir.

Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde yer alan bu tanım bize aynı zamanda kapıcının görevlerini de vermiş olur. Buna göre kapıcının görevleri şunlardır:

 • Binanın ve çevrenin bakımını yapmak
 • Küçük onarımları gerçekleştirmek
 • Ortak yerlerin bakımını ve temizliğini yapmak
 • Ev sahiplerinin / Kiracıların çarşı/Pazar işlerini görmek
 • Apartman/Site sakinlerinin güvenliğini sağlamak
 • Kaloriferleri yakmak
 • Bahçenin düzenlemesini ve bakımını yapmak
 • Yukarıdakilere benzer işleri yerine getirmek

Kapıcıya konut tahsis edilmesi

Kapıcıya konut tahsis edilmesi bazı durumlarda zorunlu ve bazı durumlarda ihtiyaridir. Bir başka deyişle, mevzuattaki özel durumlarda kapıcıya konut tahsis edilmesi zorunlu iken, bunların haricinde apartman ya da site arzu ederse, konut tahsis edebilir.

Kapıcı kira ödemez

İster zorunlu olduğu için kapıcıya daire tahsis edilmiş olsun ve isterse de zorunlu olmadığı halde kapıcıya konut tahsis edilmiş olsun; kapıcıya konut tahsis edildiği anda, artık ondan KİRA ALINAMAZ.

Yani kapıcıdan, kapıcı konutu için kira istenmesi ya da maaşından kira kesinti yapılması yasal olarak mümkün değildir.

Kapıcı elektrik, su ve doğalgaz parası öder mi?

Kapıcıdan kira istenmesi mümkün olmasa da aynı kural elektrik, su ve doğalgaz faturaları için geçerli değildir. Buradaki karar tamamen kat malikleri ile kapıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Kapıcı faturaları öder

Kural olarak, taraflar arasında özel bir anlaşma yoksa, kullandığı kapıcı konutuna ait faturaları kapıcının ödemesi gerekir.

Bir başka deyişle; kapıcı ne kadar elektrik, su ya da doğalgaz kullanmışsa, bunların karşılığını bizzat ödemekle yükümlüdür.

Ancak taraflar bunun aksini kararlaştırabilir. Yani kapıcı ile imzalanacak iş sözleşmesinde; elektrik, su ve doğalgaz gibi giderleri kat maliklerinin ödeyeceği belirtilmişse, bunları kapıcı ödemez.

Benzer şekilde kat malikleri kurulu toplanabilir ve faturaları ödemek için karar alabilir. Ortada yukarıdaki gibi bir sözleşme hükmü ya da karar olmadığı müddetçe, kapıcı faturaları ödemek zorunda olacaktır.

Konu Kapıcıları Yönetmeliğinde elektrik ve su giderleri

Nitekim Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde bu durum şöyle ifade edilmiştir:

“Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir”.

Kapıcı dairesi faturalarına dair Yargıtay kararları

Aşağıdaki Yargıtay kararları konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır:

“… Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağının sözleşme ile belirleneceği de Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde ifadesini bulmuştur. Buna göre taraflar, kapıcının anılan giderlere katılması ya da katılmaması hususunu serbestçe kararlaştırabilirler…” (9 Hukuk, 2011/23268 K.)

“… Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13. maddesinde kapıcının su, elektrik, ısınma gibi giderlere kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağının sözleşme ile belirleneceği düzenlendiği…” (9 Hukuk, 2019/21233 K.)

SONUÇ

Kapıcı dairesinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını kimin ödeyeceği konusu; çeşitli durumlara göre değişecektir.

Bunların neler olduğunu yukarıda tek tek izah ettim. Son olarak hatırlatmak isterim ki; kapıcı konutunun elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemeyi tercih eden kat maliklerini özel bir sonuç bekler.

Buna göre; eğer kat malikleri kapıcı dairesinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödüyorsa; kıdem tazminatı hesaplanırken, kapıcıya ödenen ücrete bu faturalar da dâhil edilecektir.