Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir? Ülkemizde toplu yaşama alanlarının artması, site anlayışının gelişmesi ile birlikte, yeni yapılan projelerde kapıcılar içinde daire planı yapılmakta dolayısıyla apartman ve site içlerinde var olan daireler kapıcıya  veya bina görevlisine konut tahsisi yapılmaktadır.

Konut tahsisisi sadece bina görevlisine değil, apartman ve sitede görevleri nedeniyle bahçıvan, güvenlik görevlisi veya diğer hizmetliler içinde bu tahsis yapıla bilmektedir.

Site – apartman kat malikleri kurulu yada kurulunca atanmış Yönetici verilen yetki ile çeşitli sebeplerden dolayı kapıcı veya diğer görevlilerin İş sözleşmesi feshi edilmiş olabileceği gibi, iş sözleşmesi sona ermiş olabilmektedir.Bu durumda İş sözleşmesi sona eren kapıcıların oturduğu kapıcı dairesinin nasıl boşaltılması gerekeceği sorusu akıllara gelmektedir. | Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Boşaltılma İşlemleri

Kat malikleri kurulunca yada kurulca atanmış yönetici kendisine görev yaptığı süre içerisinde verilen dairenin boşaltılması için yazılı bildirim yapması gerekmektedir.

Kapıcının kendisine tahsis edilen daireyi tebliğ edilen tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde tahliye yani boşaltması gerekmektedir. | Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Tahliyesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Kapıcı dairesinin boşaltılması için kendisine verilen 15 günlük süre içerisinde boşaltılmaması halinde ne yapılmalıdır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekirse Kat Mülkiyet Kanununa eklenen 2 madde uygulanması gerekmektedir. Kat mülkiyet kanunun 2. maddesine göre, kapıcının sözleşmesi sona ermiş yada işine son verilmiş ise kapıcının tahliyesi konuttan çıkarılması idari yoldan yapılması gerekmektedir.

Kapıcı dairesinin idari yoldan tahliyesi ve başvurusu şu şekilde yapılmaktadır. Kapıcı daireyi boşaltmaması halinde Site yöneticisi veya kat maliklerinden herhangi birisi bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığına yada valiliği başvuru yaparak kapıcının dairesinden çıkarılması yada tahliyesi için başvuru yapabilmektedir.

Eğer site ve apartman yönetimi dilerse bu başvuru ve tahliye işlemlerini site ve bina yönetim avukat ve danışmanlığı ile de yapabilmektedir.

Yapılan başvuruda başkaca bildirim yada tebligata ihtiyaç duyulmadan mülki amirinin kararı gereği 7 günlük süre içinde zabıta marifetiyle tahliye işlemi yerine getirtilir.

Kapıcının bu tahliye işlemine karşı başka bir dava açması, kararın yerine getirilmesine engel bir durum değildir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Tahliyesi İçin Başvuru Evrakları Nelerdir?

Tahliye işlemlerin başlatılması için idareye yapılacak başvuru dilekçesine, yönetici veya kat maliki olduğunu gösterir belge ile kapıcının iş sözleşmesine son verildiğine dair alınan karar örneği ve bu konuda ki karar defterindeki yetkileri gösteren belgeler eklenmelidir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

​​​​​​​İş Sözleşmesi Sona Eren Kapıcının Kıdem ve Diğer Tazminat Hakları

İş sözleşmesi Site ve Apartman Yönetimi tarafından sona erdirilmiş ise kapıcının iş kanundan kaynaklanan işçilik haklarının da ödenmesi gerekmektedir.

Kapıcı kıdem tazminatının hesaplanmasında ki ince ayrıntı dikkate alınarak hesaplatılmalı ve kendisine ödenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminata esas kazanç veya gelir hesaplanırken kapıcı dairesi kirası ve diğer giderler aylık maaşa dahil edilmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesinden kaynaklanan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve fazla mesai ücret alacakları varsa ödenmeli ve kendisinden ibra alınmalıdır.

Kapıcı iş kanundan kaynaklı alacağı tazminatları doğru hesaplanması üzerine almamakta ısrar etmesi halinde hesabına açıklamalı olarak bankaya yatırılması gerekmektedir.

Kapıcı ise işçi alacaklarından kaynaklı ödenmeyen bir tutar var ise bunun için ihtar çekebilir yada iş davalarında zorunlu arabuluculuk kanunu gereği arabulucuya başvuru yaparak ödenmeyen tazminatları için talepte bulunabilir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Ülkemizde toplu yaşama alanlarının artması, site anlayışının gelişmesi ile birlikte, yeni yapılan projelerde kapıcılar içinde daire planı yapılmakta dolayısıyla apartman ve site içlerinde var olan daireler kapıcıya  veya bina görevlisine konut tahsisi yapılmaktadır. Konut tahsisi sadece bina görevlisine değil, apartman ve sitede görevleri nedeniyle bahçıvan, güvenlik görevlisi veya diğer hizmetliler içinde bu tahsis yapıla bilmektedir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir? | Sıkça Sorulan Sorular

Mahkemece; davalının, davacının yer aldığı binada kapıcı dairesinde ikamet ettiği, mevzu bahis binanın F3-A bloğunda bulunduğu ve mevzu bahis bloğun kapıcı daireli bulunduğu fakat mevzu bahis bina idaresi ile davalı arasındaki görev sözleşmesinin sona erdiği ve usulünemakul davalıya tebliğ edildiği, tarafların bu konuda herhangi biri tirazlarının bulunmadığı, somut olarak kapıcının F4 ve F5 bloklarına görev verdiği; fakat F3-A bloğunda oturduğu, F3-A bloğunun kapıcı dairesinde oturması hasebiyle mevzubahis bloğa yeni kapıcı alınamadığı ve hizmetlerinin görülemediği, Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13. maddesi gereği kapıcı konutunun boşaltılmasında Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2. maddesinin uygulanması gerektiği,

kat malikleri kurulunca ya da bu kurulca yetki verilen yönetici doğrulusunda sözleşmeleri herhangi birnedenle feshedilen ya da sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri bundan dolayı bir yer tahsis edilmiş ise bu yerleri onbeş gün içinde boşaltmakmecburiyetinde bulunduğu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davalının görev görmediği ve iş akdinin feshedildiği F3-A sayılı taşınmazdan tahliyesine hüküm verilmiş,

karar davalı … tarafından temyiz edilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2. maddesi uyarınca, kat malikleri kurulunca ya da bu kurulca yetki verilenyönetici doğrulusunda sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen ya dasona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri bundan dolayı bir yer tahsis edilmiş ise bu yerleri on beş gün içinde boşaltmak mecburiyetinde çoğu, F3-A blokidaresinin meşru idare bulunduğu ve davalının iş akdinin feshedildiğiberaber değerlendirildiğinde; davanın kabulü ile birlikte tahliyeye hüküm verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna makul olan kararın ONANMASINA,

Alçakta yazılı onama harcının davalı …’e yükletilmesine 18/10/2017 günü rey birliğiyle hüküm verildi. Kapıcı Dairesi Olduğu İddia Edilen Yerin Tahliyesi Dosyadaki malumat ve belgelerin incelenmesinde; Kalifiye geri çevirmehükmü ertesi dosyaya getirtilen tapu kaydına göre kat mülkiyeti heyetianataşınmazda davalı 1 nolu dükkan nitelikli bağımsız bölümün malikiçoğu fiilen kullandığı yerin davalıya ilişkin bağımsız kısım mü yoksa ortak alan olan kapıcı dairesi mi çoğu bulunmadığı anlaşılamamaktadır.

Mahkemece bulgu yapılarak onaylı mimari proje tabana uygulanmak suretiyle dava hususu yerin mimari projede davalıya ilişkin dükkan mı yoksa ortak alan olan kapıcı dairesi mi olduğunun belirlenmesi yapılıp oluşacak neticeye göre hüküm verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ve noksan araştırma ve araştırmayla hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu haysiyetle yukarıda izah eden esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde karar tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerindeolmasından kabulü ile kararın HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının heves durumunda temyiz edene iadesine, 02.12.2015 gününde oybirliğiyle hüküm verildi. Kapıcı Dairesinin Tahliyesi Davası Davacı …Apartmanı Yöneticiliği ile davalı … aralarındaki kapıcı dairesinin tahliyesi davasına dair … … 20. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 24.09.2014 günlü ve 2014/13-2014/512 sayılı kararın onanması ile ilgili Dairece verilen 03.02.2015 günlü ve 2014/20391-2015/1295 sayılı ilama başka davalı vekili doğrulusundahüküm revizyon isteminde bulunulmuştur.

Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre revizyon dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK.nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki revizyonisteğinin REDDİNE,

takdiren 264,00 TL para cezası ile alçakta yazılı bakiye hüküm revizyon red harcının revizyon isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 15.02.2016 gününde oybirliğiyle hükümverildi. Kapıcı Dairesinin Tahliyesi Dava, anayapıda görevliye tahsis edilen yerin boşaltılması istemine yöneliktir.
Dosya içindeki malumat ve belgelerin incelenmesinden, davalının dava hususu yerde kapıcı sıfatı ile oturduğu iş mahkemelerinde açılan davalar ile sabit meydana gelmiştir.

Yönetici doğrulusunda davalıya gönderilen …Noterliğinin 05.07.2011 tarih ve 19153 Yevmiye numaralı ihtarnamesinde kapıcıdairesinin 7 gün içindeboşaltılması konusu bildirilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının ek 2. maddesi “Kat malikleri kurulunca ya da bu kurulca yetki verilen yöneticidoğrulusunda sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen ya da sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri bundan dolayı bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri onbeş gün içinde boşaltmak zorundadırlar.

Bu müddet içersinde boşaltılmayan yerler yöneticinin ya da kat maliklerinden rastgele birinin müracaatı üstüne başkaca tebligata gerekkalmadan yerel mülki amirlerin hükmü ile bir hafta içersinde zabıtaca boşalttırılır.

Hükmünü … içermekte çoğu, bu madde ile kazançlan düzenlemede yönetime ya da kat malikine yerel mülki amire müracaat ederek henüz defa müddet içersindeortak yerin boşaltılmasını sağlama olanağı getirilmiştir.

Bu tertip etme Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesine göre mahkeme yoluyla tahliyeyi istemeye mani teşkil etmediği gibi 33. maddeye göre dava açmak içersinde bir müddet şartı da öngörülmemiştir.

Buna göre kapıcı dairesini boşaltmayan davalı içersinde Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesine göre açılan davada bütün kanıtlar toplanarak neticenine görehüküm verilmesi gerekirken yerel mülki amire müracaat konusunda tertip etme getiren Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2. maddesi hükmüne göre ihtarnamede 15 gün adına 7 günlük müddetverildiği gerekçesi ile istemin reddi doğru görülmemiştir.

Bu haysiyetle yukarıda izah eden esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde karar tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerindeolmasından kabulü ile kararın HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının heves durumunda temyiz edene iadesine, 26.05.2016 gününde oybirliğiyle hüküm verildi.

TESPİT DAVASI – DAVAYA KONU APARTMANA YAKIN BAKKAL VE APARTMAN YÖNETİCİLERİNİ ŞAHİT OLARAK DİNLEMEK GEREĞİ

Dava, davacının … seneleri arasında davalı apartman işyerinde kapıcı olarak çalıştığının belirlenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş, komşu apartman kapıcıları, davaya mevzu apartmana yakın bakkal ve apartman yöneticilerini tanık olarak dinleyerek,

… tarihinden ardından davacının davalı apartman işyerinde çalışıp çalışmadığını saptanmak, çalıştığının anlaşılması durumunda gerektiğinde eksper fikrine de başvurulmak suretiyle davacının  gün içerisinde kaç saat çalışmış olabileceği belirlenmek,

Gittikçe haftalık vemaaş çalışma sürelerini  belirlemek, İş Kanunu’nun maddesi gereğince yedi buçuk saat çalışma bir günlük çalışma hesabı ile kaç iş gücüne mukabil bulunduğu konusu açıkça saptanmak ve çıkacak neticeye  göre  hüküm vermekten ibarettir.

(Kaynak:https://ilkayuyarkaba.av.tr/kapici-dairesi-nasil-tahliye-edilir/)


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

……………………………… YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ait sahibi bulunduğu …………….. …………………….….adresindeki meskende bir süreden beri kiracı olarak oturmaktayız. ……../………/…………..…  tarihinde hiçbir hüküm istihsaline, kanuni merasime ihtarname keşidesine, cevap itasına, tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın, hiçbir alacak ve hak talebinde bulunmadan kayıtsız ve şartsız olarak mal sahibimiz veya kanuni temsilcisine yukarıda yazılı tarihte teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederiz. Bu tarihte tahliye etmediğimiz takdirde mal sahibimiz veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu bu uğurda sarf olunacak bilcümle mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamının  müştereken ve müteselsilen tarafımıza ait olacağını kabul ederiz. ………/…………./………………..

 

 

KAYSERİ

                                                                                            TAAHHÜT EDENLER

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir? Ülkemizde toplu yaşama alanlarının artması, site anlayışının gelişmesi ile birlikte, yeni yapılan projelerde kapıcılar içinde daire planı yapılmakta dolayısıyla apartman ve site içlerinde var olan daireler kapıcıya  veya bina görevlisine konut tahsisi yapılmaktadır.

Konut tahsisisi sadece bina görevlisine değil, apartman ve sitede görevleri nedeniyle bahçıvan, güvenlik görevlisi veya diğer hizmetliler içinde bu tahsis yapıla bilmektedir.

Site – apartman kat malikleri kurulu yada kurulunca atanmış Yönetici verilen yetki ile çeşitli sebeplerden dolayı kapıcı veya diğer görevlilerin İş sözleşmesi feshi edilmiş olabileceği gibi, iş sözleşmesi sona ermiş olabilmektedir.Bu durumda İş sözleşmesi sona eren kapıcıların oturduğu kapıcı dairesinin nasıl boşaltılması gerekeceği sorusu akıllara gelmektedir. | Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Boşaltılma İşlemleri

Kat malikleri kurulunca yada kurulca atanmış yönetici kendisine görev yaptığı süre içerisinde verilen dairenin boşaltılması için yazılı bildirim yapması gerekmektedir.

Kapıcının kendisine tahsis edilen daireyi tebliğ edilen tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde tahliye yani boşaltması gerekmektedir. | Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Tahliyesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Kapıcı dairesinin boşaltılması için kendisine verilen 15 günlük süre içerisinde boşaltılmaması halinde ne yapılmalıdır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekirse Kat Mülkiyet Kanununa eklenen 2 madde uygulanması gerekmektedir. Kat mülkiyet kanunun 2. maddesine göre, kapıcının sözleşmesi sona ermiş yada işine son verilmiş ise kapıcının tahliyesi konuttan çıkarılması idari yoldan yapılması gerekmektedir.

Kapıcı dairesinin idari yoldan tahliyesi ve başvurusu şu şekilde yapılmaktadır. Kapıcı daireyi boşaltmaması halinde Site yöneticisi veya kat maliklerinden herhangi birisi bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığına yada valiliği başvuru yaparak kapıcının dairesinden çıkarılması yada tahliyesi için başvuru yapabilmektedir.

Eğer site ve apartman yönetimi dilerse bu başvuru ve tahliye işlemlerini site ve bina yönetim avukat ve danışmanlığı ile de yapabilmektedir.

Yapılan başvuruda başkaca bildirim yada tebligata ihtiyaç duyulmadan mülki amirinin kararı gereği 7 günlük süre içinde zabıta marifetiyle tahliye işlemi yerine getirtilir.

Kapıcının bu tahliye işlemine karşı başka bir dava açması, kararın yerine getirilmesine engel bir durum değildir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Tahliyesi İçin Başvuru Evrakları Nelerdir?

Tahliye işlemlerin başlatılması için idareye yapılacak başvuru dilekçesine, yönetici veya kat maliki olduğunu gösterir belge ile kapıcının iş sözleşmesine son verildiğine dair alınan karar örneği ve bu konuda ki karar defterindeki yetkileri gösteren belgeler eklenmelidir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

​​​​​​​İş Sözleşmesi Sona Eren Kapıcının Kıdem ve Diğer Tazminat Hakları

İş sözleşmesi Site ve Apartman Yönetimi tarafından sona erdirilmiş ise kapıcının iş kanundan kaynaklanan işçilik haklarının da ödenmesi gerekmektedir.

Kapıcı kıdem tazminatının hesaplanmasında ki ince ayrıntı dikkate alınarak hesaplatılmalı ve kendisine ödenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminata esas kazanç veya gelir hesaplanırken kapıcı dairesi kirası ve diğer giderler aylık maaşa dahil edilmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesinden kaynaklanan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve fazla mesai ücret alacakları varsa ödenmeli ve kendisinden ibra alınmalıdır.

Kapıcı iş kanundan kaynaklı alacağı tazminatları doğru hesaplanması üzerine almamakta ısrar etmesi halinde hesabına açıklamalı olarak bankaya yatırılması gerekmektedir.

Kapıcı ise işçi alacaklarından kaynaklı ödenmeyen bir tutar var ise bunun için ihtar çekebilir yada iş davalarında zorunlu arabuluculuk kanunu gereği arabulucuya başvuru yaparak ödenmeyen tazminatları için talepte bulunabilir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Ülkemizde toplu yaşama alanlarının artması, site anlayışının gelişmesi ile birlikte, yeni yapılan projelerde kapıcılar içinde daire planı yapılmakta dolayısıyla apartman ve site içlerinde var olan daireler kapıcıya  veya bina görevlisine konut tahsisi yapılmaktadır. Konut tahsisi sadece bina görevlisine değil, apartman ve sitede görevleri nedeniyle bahçıvan, güvenlik görevlisi veya diğer hizmetliler içinde bu tahsis yapıla bilmektedir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir? | Sıkça Sorulan Sorular

Mahkemece; davalının, davacının yer aldığı binada kapıcı dairesinde ikamet ettiği, mevzu bahis binanın F3-A bloğunda bulunduğu ve mevzu bahis bloğun kapıcı daireli bulunduğu fakat mevzu bahis bina idaresi ile davalı arasındaki görev sözleşmesinin sona erdiği ve usulünemakul davalıya tebliğ edildiği, tarafların bu konuda herhangi biri tirazlarının bulunmadığı, somut olarak kapıcının F4 ve F5 bloklarına görev verdiği; fakat F3-A bloğunda oturduğu, F3-A bloğunun kapıcı dairesinde oturması hasebiyle mevzubahis bloğa yeni kapıcı alınamadığı ve hizmetlerinin görülemediği, Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13. maddesi gereği kapıcı konutunun boşaltılmasında Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2. maddesinin uygulanması gerektiği,

kat malikleri kurulunca ya da bu kurulca yetki verilen yönetici doğrulusunda sözleşmeleri herhangi birnedenle feshedilen ya da sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri bundan dolayı bir yer tahsis edilmiş ise bu yerleri onbeş gün içinde boşaltmakmecburiyetinde bulunduğu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davalının görev görmediği ve iş akdinin feshedildiği F3-A sayılı taşınmazdan tahliyesine hüküm verilmiş,

karar davalı … tarafından temyiz edilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2. maddesi uyarınca, kat malikleri kurulunca ya da bu kurulca yetki verilenyönetici doğrulusunda sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen ya dasona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri bundan dolayı bir yer tahsis edilmiş ise bu yerleri on beş gün içinde boşaltmak mecburiyetinde çoğu, F3-A blokidaresinin meşru idare bulunduğu ve davalının iş akdinin feshedildiğiberaber değerlendirildiğinde; davanın kabulü ile birlikte tahliyeye hüküm verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna makul olan kararın ONANMASINA,

Alçakta yazılı onama harcının davalı …’e yükletilmesine 18/10/2017 günü rey birliğiyle hüküm verildi. Kapıcı Dairesi Olduğu İddia Edilen Yerin Tahliyesi Dosyadaki malumat ve belgelerin incelenmesinde; Kalifiye geri çevirmehükmü ertesi dosyaya getirtilen tapu kaydına göre kat mülkiyeti heyetianataşınmazda davalı 1 nolu dükkan nitelikli bağımsız bölümün malikiçoğu fiilen kullandığı yerin davalıya ilişkin bağımsız kısım mü yoksa ortak alan olan kapıcı dairesi mi çoğu bulunmadığı anlaşılamamaktadır.

Mahkemece bulgu yapılarak onaylı mimari proje tabana uygulanmak suretiyle dava hususu yerin mimari projede davalıya ilişkin dükkan mı yoksa ortak alan olan kapıcı dairesi mi olduğunun belirlenmesi yapılıp oluşacak neticeye göre hüküm verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ve noksan araştırma ve araştırmayla hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu haysiyetle yukarıda izah eden esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde karar tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerindeolmasından kabulü ile kararın HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının heves durumunda temyiz edene iadesine, 02.12.2015 gününde oybirliğiyle hüküm verildi. Kapıcı Dairesinin Tahliyesi Davası Davacı …Apartmanı Yöneticiliği ile davalı … aralarındaki kapıcı dairesinin tahliyesi davasına dair … … 20. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 24.09.2014 günlü ve 2014/13-2014/512 sayılı kararın onanması ile ilgili Dairece verilen 03.02.2015 günlü ve 2014/20391-2015/1295 sayılı ilama başka davalı vekili doğrulusundahüküm revizyon isteminde bulunulmuştur.

Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre revizyon dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK.nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki revizyonisteğinin REDDİNE,

takdiren 264,00 TL para cezası ile alçakta yazılı bakiye hüküm revizyon red harcının revizyon isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 15.02.2016 gününde oybirliğiyle hükümverildi. Kapıcı Dairesinin Tahliyesi Dava, anayapıda görevliye tahsis edilen yerin boşaltılması istemine yöneliktir.
Dosya içindeki malumat ve belgelerin incelenmesinden, davalının dava hususu yerde kapıcı sıfatı ile oturduğu iş mahkemelerinde açılan davalar ile sabit meydana gelmiştir.

Yönetici doğrulusunda davalıya gönderilen …Noterliğinin 05.07.2011 tarih ve 19153 Yevmiye numaralı ihtarnamesinde kapıcıdairesinin 7 gün içindeboşaltılması konusu bildirilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının ek 2. maddesi “Kat malikleri kurulunca ya da bu kurulca yetki verilen yöneticidoğrulusunda sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen ya da sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri bundan dolayı bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri onbeş gün içinde boşaltmak zorundadırlar.

Bu müddet içersinde boşaltılmayan yerler yöneticinin ya da kat maliklerinden rastgele birinin müracaatı üstüne başkaca tebligata gerekkalmadan yerel mülki amirlerin hükmü ile bir hafta içersinde zabıtaca boşalttırılır.

Hükmünü … içermekte çoğu, bu madde ile kazançlan düzenlemede yönetime ya da kat malikine yerel mülki amire müracaat ederek henüz defa müddet içersindeortak yerin boşaltılmasını sağlama olanağı getirilmiştir.

Bu tertip etme Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesine göre mahkeme yoluyla tahliyeyi istemeye mani teşkil etmediği gibi 33. maddeye göre dava açmak içersinde bir müddet şartı da öngörülmemiştir.

Buna göre kapıcı dairesini boşaltmayan davalı içersinde Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesine göre açılan davada bütün kanıtlar toplanarak neticenine görehüküm verilmesi gerekirken yerel mülki amire müracaat konusunda tertip etme getiren Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2. maddesi hükmüne göre ihtarnamede 15 gün adına 7 günlük müddetverildiği gerekçesi ile istemin reddi doğru görülmemiştir.

Bu haysiyetle yukarıda izah eden esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde karar tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerindeolmasından kabulü ile kararın HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının heves durumunda temyiz edene iadesine, 26.05.2016 gününde oybirliğiyle hüküm verildi.

TESPİT DAVASI – DAVAYA KONU APARTMANA YAKIN BAKKAL VE APARTMAN YÖNETİCİLERİNİ ŞAHİT OLARAK DİNLEMEK GEREĞİ

Dava, davacının … seneleri arasında davalı apartman işyerinde kapıcı olarak çalıştığının belirlenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş, komşu apartman kapıcıları, davaya mevzu apartmana yakın bakkal ve apartman yöneticilerini tanık olarak dinleyerek,

… tarihinden ardından davacının davalı apartman işyerinde çalışıp çalışmadığını saptanmak, çalıştığının anlaşılması durumunda gerektiğinde eksper fikrine de başvurulmak suretiyle davacının  gün içerisinde kaç saat çalışmış olabileceği belirlenmek,

Gittikçe haftalık vemaaş çalışma sürelerini  belirlemek, İş Kanunu’nun maddesi gereğince yedi buçuk saat çalışma bir günlük çalışma hesabı ile kaç iş gücüne mukabil bulunduğu konusu açıkça saptanmak ve çıkacak neticeye  göre  hüküm vermekten ibarettir.

(Kaynak:https://ilkayuyarkaba.av.tr/kapici-dairesi-nasil-tahliye-edilir/)


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

……………………………… YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ait sahibi bulunduğu …………….. …………………….….adresindeki meskende bir süreden beri kiracı olarak oturmaktayız. ……../………/…………..…  tarihinde hiçbir hüküm istihsaline, kanuni merasime ihtarname keşidesine, cevap itasına, tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın, hiçbir alacak ve hak talebinde bulunmadan kayıtsız ve şartsız olarak mal sahibimiz veya kanuni temsilcisine yukarıda yazılı tarihte teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederiz. Bu tarihte tahliye etmediğimiz takdirde mal sahibimiz veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu bu uğurda sarf olunacak bilcümle mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamının  müştereken ve müteselsilen tarafımıza ait olacağını kabul ederiz. ………/…………./………………..

 

 

KAYSERİ

                                                                                            TAAHHÜT EDENLER