Kapıcıların Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?Şartları Nelerdir?

Kapıcıların kıdem tazminatı, hemen her sitede ve çoğu apartmanda ortak alanlarla ilgilenen kapıcılar (apartman görevlileri) düşünüldüğünde gerek kapıcılar gerekse de apartman yönetimleri bakımından önemi bir konudur. Kapıcıların kıdem tazminatı da 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki kurallara tabidir. Bir diğer deyişle kapıcılar da 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalışır ve bu kanundan doğan haklara sahiptirler. 

Apartman Görevlilerinin Kıdem Tazminatı Alma Koşulları Nelerdir?

Apartman görevlileri veya kapıcılar aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu durumlar şunlardır;

-En az bir yıl kıdeme sahip olmalı,

-İşine haksız yere son verilmiş ya da,

-Kendisi haklı sebeple iş sözleşmesini feshetmiş olmalı,

-Emekli olması halinde,

-Askerlik hizmetini yerine getirecek olması sebebiyle işten ayrılması durumunda,

-Ölüm olayı olursa (mirasçıları alır),

-Kadın olması halinde, evlendikten bir yıl içinde işten ayrılırsa,

-Yaş şartını doldurmamasına rağmen 15 yıl sigortalı olma ve 3600 gün prim şartını tamamlayarak emekli maaşını hak kazanana kadar çalışmak istemeyenlere SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısıyla apartman yönetimine başvurması halinde 1475 Sayılı Kanun’un 14.maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanır.

Kapıcı Kıdem Tazminatı

Yargıtay’ın Kapıcıyı Haklı Bulduğu Kimi Durumlar

-İş sözleşmesinde olmasına karşın yiyecek, yakacak, kıyafet gibi yardımların yapılmaması,

-Sigorta primlerinin yatırılmaması, eksik yatırılması veya aldığı ücrete göre daha düşük bir ücretten yatırılması,

-Kapıcının ücretinin sözleşmede belirtilen günlerde ödenmemesi,

-Fazla çalışma, genel tatil, ulusal bayram ve tatillerdeki çalışmalarının ödenmemesi,

-Kapıcıya yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmaması,

Durumlarında Yargıtay kapıcıyı (apartman görevlisini) haklı bularak kapıcı lehine kararlar vermiştir. Elbette ki bu durumlar emsaldir ve bunlardan farklı durumlarda da kıdem tazminatına hak kazanılması mümkündür.

Kıdem Tazminatına İlişkin Dava Kime Yöneltilmelidir?

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı ile ilgili bir diğer husus da davanın kime yöneltileceğidir. Apartman yöneticisi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işveren temsilcisidir. Bu sebeple bu davanın kat maliki veya kat maliklerine, sadece yöneticiye veya yöneticiyle beraber kat maliki veya kat maliklerine açılması mümkündür. Davanın sadece yöneticiye yöneltilmesi kat maliklerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kat malikleri her iki durumda da kapıcının kıdem tazminatından sorumludurlar.

Ayrıca mahkeme hükmü 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’un 20/a maddesi uyarınca kat malikleri aleyhine kuracaktır.

Kıdem tazminatıyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kapıcıların Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatına hak kazabilmek için kapıcının en az bir yıllık kıdeme sahip olması gerekir.  1475 Sayılı Kanun’un 14.maddesi gereğince kapıcının veya apartman görevlisinin çalıştığı her bir yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bunun dışında kapıcı apartmanda kira vermeden kalıyorsa kira bedeli, ek olarak yemek yardımı, yakacak yardımı, kıyafet yardımı gibi yardımlar alıyorsa bunlar da kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Başka bir ifadeyle apartman görevlisine veya kapıcıya aylık ücretinin yanında, para veya parayla ölçülebilir herhangi bir yardım kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Ancak kıdem tazminatının da yıllık bir tavan bedeli vardır. Bu bedel Maliye Bakanlığınca yayınlanan 04/07/2017 tarih 27998389 010.06.02- 5820 sayılı Genelgesi ile 01/07/2017-31/12/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenmesi gereken yıllık kıdem tazminatı tavan tutarı 4.732,48  TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel her sene Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir.

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesaplamasında bir yıldan az süreler de dikkate alınır. Örneğin 3 yıl 4 ay çalışmış bir kişinin kıdem tazminatı 3 yılın haricinde 4 ay için ona uygun oranda hesaplanarak kıdem tazminatına eklenir. Kıdem tazminatı hesaplanırken 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği gelir ve damga vergisi alınmaz.

Kapıcıların Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?

Kapıcıların kıdem tazminatından 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesi gereğince kat malikleri sorumludur. Aynı şekilde söz konusu maddede kat maliklerinin payına düşen gider ve avans borcunda, gecikme tazminatından sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Aynı şekilde aynı kanununun 22.maddesine göre ise, taşınmazda kiracı  ya da oturma (sükna) hakkı sahibi sıfatıyla oturan kişiler de kapıcıların kıdem tazminatından sorumludur.  Ancak kiracılar kira bedeliyle sorumlu olmakla beraber yaptıkları ödeme kira borcunda düşülür.

(Kaynak:https://www.bascihukuk.com/kapicilarin-kidem-tazminati-ve-kosullari/)

Kapıcıların Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?Şartları Nelerdir?

Kapıcıların kıdem tazminatı, hemen her sitede ve çoğu apartmanda ortak alanlarla ilgilenen kapıcılar (apartman görevlileri) düşünüldüğünde gerek kapıcılar gerekse de apartman yönetimleri bakımından önemi bir konudur. Kapıcıların kıdem tazminatı da 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki kurallara tabidir. Bir diğer deyişle kapıcılar da 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalışır ve bu kanundan doğan haklara sahiptirler. 

Apartman Görevlilerinin Kıdem Tazminatı Alma Koşulları Nelerdir?

Apartman görevlileri veya kapıcılar aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu durumlar şunlardır;

-En az bir yıl kıdeme sahip olmalı,

-İşine haksız yere son verilmiş ya da,

-Kendisi haklı sebeple iş sözleşmesini feshetmiş olmalı,

-Emekli olması halinde,

-Askerlik hizmetini yerine getirecek olması sebebiyle işten ayrılması durumunda,

-Ölüm olayı olursa (mirasçıları alır),

-Kadın olması halinde, evlendikten bir yıl içinde işten ayrılırsa,

-Yaş şartını doldurmamasına rağmen 15 yıl sigortalı olma ve 3600 gün prim şartını tamamlayarak emekli maaşını hak kazanana kadar çalışmak istemeyenlere SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısıyla apartman yönetimine başvurması halinde 1475 Sayılı Kanun’un 14.maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanır.

Kapıcı Kıdem Tazminatı

Yargıtay’ın Kapıcıyı Haklı Bulduğu Kimi Durumlar

-İş sözleşmesinde olmasına karşın yiyecek, yakacak, kıyafet gibi yardımların yapılmaması,

-Sigorta primlerinin yatırılmaması, eksik yatırılması veya aldığı ücrete göre daha düşük bir ücretten yatırılması,

-Kapıcının ücretinin sözleşmede belirtilen günlerde ödenmemesi,

-Fazla çalışma, genel tatil, ulusal bayram ve tatillerdeki çalışmalarının ödenmemesi,

-Kapıcıya yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmaması,

Durumlarında Yargıtay kapıcıyı (apartman görevlisini) haklı bularak kapıcı lehine kararlar vermiştir. Elbette ki bu durumlar emsaldir ve bunlardan farklı durumlarda da kıdem tazminatına hak kazanılması mümkündür.

Kıdem Tazminatına İlişkin Dava Kime Yöneltilmelidir?

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı ile ilgili bir diğer husus da davanın kime yöneltileceğidir. Apartman yöneticisi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işveren temsilcisidir. Bu sebeple bu davanın kat maliki veya kat maliklerine, sadece yöneticiye veya yöneticiyle beraber kat maliki veya kat maliklerine açılması mümkündür. Davanın sadece yöneticiye yöneltilmesi kat maliklerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kat malikleri her iki durumda da kapıcının kıdem tazminatından sorumludurlar.

Ayrıca mahkeme hükmü 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’un 20/a maddesi uyarınca kat malikleri aleyhine kuracaktır.

Kıdem tazminatıyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kapıcıların Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatına hak kazabilmek için kapıcının en az bir yıllık kıdeme sahip olması gerekir.  1475 Sayılı Kanun’un 14.maddesi gereğince kapıcının veya apartman görevlisinin çalıştığı her bir yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bunun dışında kapıcı apartmanda kira vermeden kalıyorsa kira bedeli, ek olarak yemek yardımı, yakacak yardımı, kıyafet yardımı gibi yardımlar alıyorsa bunlar da kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Başka bir ifadeyle apartman görevlisine veya kapıcıya aylık ücretinin yanında, para veya parayla ölçülebilir herhangi bir yardım kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Ancak kıdem tazminatının da yıllık bir tavan bedeli vardır. Bu bedel Maliye Bakanlığınca yayınlanan 04/07/2017 tarih 27998389 010.06.02- 5820 sayılı Genelgesi ile 01/07/2017-31/12/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenmesi gereken yıllık kıdem tazminatı tavan tutarı 4.732,48  TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel her sene Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir.

Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesaplamasında bir yıldan az süreler de dikkate alınır. Örneğin 3 yıl 4 ay çalışmış bir kişinin kıdem tazminatı 3 yılın haricinde 4 ay için ona uygun oranda hesaplanarak kıdem tazminatına eklenir. Kıdem tazminatı hesaplanırken 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği gelir ve damga vergisi alınmaz.

Kapıcıların Kıdem Tazminatından Kim Sorumludur?

Kapıcıların kıdem tazminatından 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesi gereğince kat malikleri sorumludur. Aynı şekilde söz konusu maddede kat maliklerinin payına düşen gider ve avans borcunda, gecikme tazminatından sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Aynı şekilde aynı kanununun 22.maddesine göre ise, taşınmazda kiracı  ya da oturma (sükna) hakkı sahibi sıfatıyla oturan kişiler de kapıcıların kıdem tazminatından sorumludur.  Ancak kiracılar kira bedeliyle sorumlu olmakla beraber yaptıkları ödeme kira borcunda düşülür.

(Kaynak:https://www.bascihukuk.com/kapicilarin-kidem-tazminati-ve-kosullari/)