Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU NEDİR?

APARTMAN YÖNETİM KURULU VE SİTE YÖNETİM KURULU NEDİR?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32.maddesine göre Kat Malikleri Kurulu, ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili ilkeleri belirleyen organdır.

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinden oluşur. Her kat maliklerinin yalnızca bir oy hakkı vardır. Ancak birden fazla bağımsız bölümü olan kişi her bağımsız bölüm için bir oy kullanabilir, ama kullanabileceği oy sayısı tüm oyların 1/3’ünden fazla olamaz. Kat malikleri kurulunun kararları, kat maliklerini, yönetici ve denetçileri bağlar.

Kat maliki kendisini ilgilendiren bir kararın alınmasında oy kullanamaz.

KAT MALİKLERİ KURULUNDA VEKÂLETEN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Apartman yönetimi toplantısında vekaleten oy kullanılabilir mi? Site yönetim toplantısında kat maliklerinin başka bir komşu tarafından vekâlet verilerek temsil edilmesi ve oy kullanması konusu merak edilen bir konudur. Kat maliki oyunu vekil aracılığı ile de kullanabilir ancak aynı kişi oyunun 1/3’ünden fazlasının kullanılması için vekil atanamaz. Vekâlet verilecek kişi dışardan veya kat maliklerinden olabilir.

APARTMAN YÖNETİMİ VEYA SİTE YÖNETİMİ NASIL TOPLANIR?

Kat malikleri kulunun toplanma esasları Kat Mülkiyeti Kanunu’nun29.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre “Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.”

Genel kurul kararları, sıra numaraları, sayfaları noterce mühürlenmiş ve tasdik edilmiş deftere yazılarak kat maliklerine imzalatılır. Eğer alınan kararlara muhalefet edenler varsa bu kişiler muhalefet sebebini belirterek imzalamalıdır.

Kat malikleri kurulunun kararları karara katılan veya muhalefet şerhi veren bütün kat maliklerini, yönetici ve denetçilerini bağlar. Kat malikleri kulunda alınan kararlara itiraz etmek isteyenler Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33.maddesi gereğince, kararın iptali için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirler.

APARTMAN YÖNETİMİ KARARLARI NASIL İPTAL EDİLİR?

Apartman Yönetim Kararı İptal Davası

Apartman yönetimi kararlarının iptali konusu KMK m.33’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre “ Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır. “

Kat malikleri kurulu kararına katılmayan veya katılıp da muhalif kalan her kat maliki, bu kararların kanuna, yönetim planına, hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile Sulh Hukuk Mahkemesinde yönetim kararının iptali için dava açabilir. Kat malikleri kurulu kararlarının iptalini sadece kat malikleri değil, bir kat maliklerinin bağımsız bölümünü daimi surette kullananlar da açabilirler.

ALEMDAR BİNA YÖNETİMİ

Kayseride Bina Yönetimi firması olarak apartman aidat borcunun tahsiliyönetim kurulu kararının iptalikat malikleri kurul kararının iptali konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali

KAT MALİKLERİ KURULU NEDİR?

APARTMAN YÖNETİM KURULU VE SİTE YÖNETİM KURULU NEDİR?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32.maddesine göre Kat Malikleri Kurulu, ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili ilkeleri belirleyen organdır.

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinden oluşur. Her kat maliklerinin yalnızca bir oy hakkı vardır. Ancak birden fazla bağımsız bölümü olan kişi her bağımsız bölüm için bir oy kullanabilir, ama kullanabileceği oy sayısı tüm oyların 1/3’ünden fazla olamaz. Kat malikleri kurulunun kararları, kat maliklerini, yönetici ve denetçileri bağlar.

Kat maliki kendisini ilgilendiren bir kararın alınmasında oy kullanamaz.

KAT MALİKLERİ KURULUNDA VEKÂLETEN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Apartman yönetimi toplantısında vekaleten oy kullanılabilir mi? Site yönetim toplantısında kat maliklerinin başka bir komşu tarafından vekâlet verilerek temsil edilmesi ve oy kullanması konusu merak edilen bir konudur. Kat maliki oyunu vekil aracılığı ile de kullanabilir ancak aynı kişi oyunun 1/3’ünden fazlasının kullanılması için vekil atanamaz. Vekâlet verilecek kişi dışardan veya kat maliklerinden olabilir.

APARTMAN YÖNETİMİ VEYA SİTE YÖNETİMİ NASIL TOPLANIR?

Kat malikleri kulunun toplanma esasları Kat Mülkiyeti Kanunu’nun29.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre “Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.”

Genel kurul kararları, sıra numaraları, sayfaları noterce mühürlenmiş ve tasdik edilmiş deftere yazılarak kat maliklerine imzalatılır. Eğer alınan kararlara muhalefet edenler varsa bu kişiler muhalefet sebebini belirterek imzalamalıdır.

Kat malikleri kurulunun kararları karara katılan veya muhalefet şerhi veren bütün kat maliklerini, yönetici ve denetçilerini bağlar. Kat malikleri kulunda alınan kararlara itiraz etmek isteyenler Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33.maddesi gereğince, kararın iptali için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirler.

APARTMAN YÖNETİMİ KARARLARI NASIL İPTAL EDİLİR?

Apartman Yönetim Kararı İptal Davası

Apartman yönetimi kararlarının iptali konusu KMK m.33’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre “ Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır. “

Kat malikleri kurulu kararına katılmayan veya katılıp da muhalif kalan her kat maliki, bu kararların kanuna, yönetim planına, hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile Sulh Hukuk Mahkemesinde yönetim kararının iptali için dava açabilir. Kat malikleri kurulu kararlarının iptalini sadece kat malikleri değil, bir kat maliklerinin bağımsız bölümünü daimi surette kullananlar da açabilirler.

ALEMDAR BİNA YÖNETİMİ

Kayseride Bina Yönetimi firması olarak apartman aidat borcunun tahsiliyönetim kurulu kararının iptalikat malikleri kurul kararının iptali konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.