Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır, iyi bir kira sözleşmesi nasıl olmalı?

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır sorusunun cevabı hem çok kolay hem de çok zor olabilir. Zira iyi hazırlanan bir kira sözleşmesi sizi ileride çıkması muhtemel bir çok sorundan uzak tutabileceği gibi kötü ve alelade şekilde hazırlanmış bir kira sözleşmesi beraberinde bir çok sorunu da getirebilir. Bu nedenle yazımızda bu soruyu çeşitli ihtimalleri değerlendirerek ve genel bilgiler vererek cevaplandırmaya çalışacağız.

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Yasasında kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanma ile birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık tarafların aralarında kararlaştırdıkları kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Kira sözleşmesinin avukat tarafından hazırlanması zorunluluğu bulunmamasına rağmen avukat tarafından hazırlanan kira sözleşmesi, içeriğinde bulunabilecek pek çok eksiği ortadan kaldıracağı gibi kiraya vereni ileride karşılaşabileceği pek çok sorundan da korur. Aynı zamanda kira sözleşmesinin takibinin ve danışmanlığının bir avukat tarafından yapılması, doğru zamanda doğru ve hızlı müdahalenin yapılması açısından önemlidir.

Bu durum özellikle kira sözleşmesi nedeniyle taşınmazın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedellerinin icra yoluyla tahsili aşamasında kendisini göstermektedir. Sürecin bu konuda uzman bir avukat tarafından takibi, sonuç alma ihtimalini güçlendireceği gibi aynı zamanda hızlandıracağı konusunda kuşku yoktur.

Taşınmazı kiraya veren taraf, kiralananı, kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etme ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hükmün, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemeyeceği Borçlar Kanunu 301. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Kira sözleşmesi içeriğinde neler bulunmalıdır?

Kira sözleşmesi içeriğinde tarafların adı soyadı, TC kimlik numaraları ve adresleri ile kiralanan taşınmazın adresi

Her şeyden evvel kira sözleşmesi tarafların adı soyadı, TC kimlik numaraları ve adreslerini ihtiva etmelidir. Zira kira sözleşmesi kaynaklı bir sorun çıkması durumunda taraflarca ilk başvurulacak şey, yazılı bildirim ya da tebligatlar açısından birbirlerinin adresidir. Bu bağlamda iletişim bilgileri de sorunun hızlı çözümlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Aynı zamanda kiralanan taşınmazın adresinin de kira sözleşmesinde yer alması, hangi taşınmazın kiralandığının tespiti açısından da önem taşımaktadır. Kimlik fotokopilerinin (varsa kefilin de) kira sözleşmesine eklenmesi, tarafların birbirlerine duyacağı güven ve gerektiği takdirde alacakları aksiyon açısından önem taşır.

Kira sözleşmesi imza tarihi, başlangıç ve sona erme (bitiş) tarihi

İletişim bilgileri dışında kira sözleşmesinde bulunması gereken bir başka içerik, kira sözleşmesinin imzalandığı tarih, kiranın başlangıç ve sona erme tarihidir. Kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihi, tarafların birbirlerine karşı pek çok yükümlülüğü açısından baz alınacak tarih olduğu gibi aynı zamanda taşınmazın tahliyesi açısından oldukça önemlidir.

Kira bedeli (aylık – yıllık)

Aylık ve yıllık kira bedeli, kira sözleşmesinde mutlak surette bulunması gereken hususlardan bir diğeridir. Nitekim kiracının kiraya verene karşı sorumluluğunun ve kira bedelinin artış oranı buna göre belirleneceğinden bir diğer önemli madde budur. Bununla birlikte açıklanan bedelin hangi şartlarda ve hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği kira sözleşmesi içeriğinde mutlaka bulunması gerekli konulardan biridir.

Kira artış oranı

Kira artış oranının da kira sözleşmesinde mutlak surette bulunması gerekir. Kira bedeline hangi oran üzerinden artış yapılacağı bu oran üzerinden belirlenir. Kira artış oranı, son zamanlarda oldukça değişken bir yapıya sahip olduğundan bu oranın da güncel hali ile kira sözleşmesinde yer alması bu nedenle çıkabilecek sorunların da önüne geçecektir.

Kiralananın cinsi, ne olarak kullanılacağı

Kiralanan taşınmazın hangi amaçla ve ne şekilde kullanacağı bilgisi de kira sözleşmesinde yer almalıdır. Bu madde, kiralanan taşınmazın farklı bir amaçla kullanıldığı durumlarda sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirileceğinden kira sözleşmesinde yer alması gereken konulardan biridir.

Depozito (güvence) bedeli

Taşınmazın kiralanması karşılığında ileride iade edilmek üzere alınan depozito (güvence) bedelinin miktarı da kira sözleşmesine yazılmalıdır. Kira sözleşmesinin feshi halinde sözleşmede yer alan şartlara göre bu bedelin hangi şartlarda ve nasıl iade edileceğinden önce bedelin miktarı, hangi tarihte teslim alındığı ya da alınacağı veya hangi hesap numarasına yatırılacağı gibi açıklamaların yazılması, bu konuda ortaya çıkabilecek problemleri önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bundan sonra elbette depozito bedeline ilişkin diğer açıklamalar da kira sözleşmesine eklenmelidir.

Banka hesap numarası

Yasal dayanağı 213 Sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği olan;

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,
  • İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar,

için kira bedellerinin banka ya da PTT yolu ile ödenmesi zorunluluğu getirildiğinden kira bedelinin hangi hesap numarası yatırılması gerektiği kira sözleşmesi şartlarına eklenmelidir.

Aidat, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri, diğer ödemeler ve abonelik şartları

Kiraya verilen taşınmazın aidat bedelinin kim tarafından ödeneceği kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmelidir. Aynı zamanda elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin ne suretle ödeneceği, taşınmaza dair aboneliklerin hangi şartlarda ve süreler içinde yapılması gerekliliği, taşınmazın tahliyesi zamanında bununla ilgili nasıl bir süreç izleneceği gibi açıklamalar da kira sözleşmesinde yer alması gereken bilgiler arasında yer alır.

Kiralanan taşınmaza ait demirbaşlar ve tadilat

Kira sözleşmesinin hazırlandığı ve imzalandığı tarihte taşınmazla birlikte kiracıya teslim edilen taşınmazlar, kira sözleşmesi içeriğinde bulunmalıdır. Bununla birlikte kiracı tarafından taşınmaza yapılacak tadilatlar, eklentiler ve tamirata ilişkin hususların da kira sözleşmesi içeriğine eklenmesi bu hususlarda ileride çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi konusunda yardımcı olabilecektir.

Tarafların ve varsa kefilin imzası

Kira sözleşmesinde bulunması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de tarafların ve varsa kiracının kefilinin imzasıdır. Bu imzalar, kira sözleşmesinin geçerliliği ve tarafların sözleşmede açıklanan sorumluluklarının belirlenmesi açısından önem taşımakta olup kira sözleşmesinin her sayfasında bulunmalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar, kira sözleşmesinin geneline ilişkin önemli bazı konulara değinmek amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda detaylı ve özel diğer bir kısım şartları içeren kira sözleşmelerinin hazırlanması, takibi ve özel hukuki danışmanlık hizmetleri için bizimle irtibata geçilmesi tavsiye olunur.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır – Genel Şartlar Nelerdir

1- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

2- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle ve ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

3- Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, (aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise) kiraya veren katlanır. Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.

4- Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur; kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür.

5- Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

6- Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

7- Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde (kendi çıkmak istediği zaman …. ay (…….) önceden yazılı olarak mal sahibine bildirerek) o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

8- Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır – Özel Şartlar Nelerdir

1- Kiracı ile mal sahibi akdedilen iş bu kira mukavelesindeki genel şartlardan başka aşağıda yazılı özel şartları da aynen kabul etmişlerdir.

2- Kiralanılan yer sözleşmede yazılı maksatla kullanılacaktır.

3- Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

4- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez. Kiracı, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.

5- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

6- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

7- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir.

8- Kiracı ……….-TL olan kira bedelini her ayın en geç ….. günü akşamına kadar gecikmeye sebebiyet vermeden belirtilen hesaba ödeyecektir. Kiracı, muaccel olan kira bedelini ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren tarafından verilen … günlük süre içinde de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedebilir. (Banka Hesap No: …………………)

9-  Kiracı mal sahibine teminat olarak üç aylık kira bedeli olarak …….-TL depozito (güvence) vermiştir. Bu bedel, tahliye anında muhtemel daireye verilebilecek zarar ziyan ve yine muhtemelen ödenmeyen Kira bedelleri, Elektrik, Su, Doğalgaz, Site Aidatları mahsup edilecektir. Artan kısım iade edilecek, eksik kısım kiracıdan tahsil edilecektir. Bu durumların olmaması halinde verilen miktar aynen iade edilecektir.

10- Kiracı söz konusu taşınmazda birinci yılın sonunda oturmaya devam etmek isterse kira bedeli bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla ……… oranında artırılarak ödenecektir.

11- Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup, değişiklikler yazı ile bildirilecektir. Bildirilmemesi halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.

12- Kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

13-  İşbu kira kontratı ….. nüsha olarak …/…/….. tarihinde düzenlenmiş olup kira başlangıç tarihi …../…../…. tarihidir. Taraflarca serbest iradeleri ile oluşturulmuş, okunmuş ve imza altına alınmıştır. …/…/…

Kiracı ve kiraya veren birlikte 2 nüsha hazırlanır ve imzalanır.

Kira Sözleşmesi Örneği Meskenler Konutlar İçin Word

Kira Sözleşmesi Örneği Meskenler Konutlar İçin PDF

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği Word

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği PDF

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır, iyi bir kira sözleşmesi nasıl olmalı?

Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır sorusunun cevabı hem çok kolay hem de çok zor olabilir. Zira iyi hazırlanan bir kira sözleşmesi sizi ileride çıkması muhtemel bir çok sorundan uzak tutabileceği gibi kötü ve alelade şekilde hazırlanmış bir kira sözleşmesi beraberinde bir çok sorunu da getirebilir. Bu nedenle yazımızda bu soruyu çeşitli ihtimalleri değerlendirerek ve genel bilgiler vererek cevaplandırmaya çalışacağız.

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Yasasında kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanma ile birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık tarafların aralarında kararlaştırdıkları kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Kira sözleşmesinin avukat tarafından hazırlanması zorunluluğu bulunmamasına rağmen avukat tarafından hazırlanan kira sözleşmesi, içeriğinde bulunabilecek pek çok eksiği ortadan kaldıracağı gibi kiraya vereni ileride karşılaşabileceği pek çok sorundan da korur. Aynı zamanda kira sözleşmesinin takibinin ve danışmanlığının bir avukat tarafından yapılması, doğru zamanda doğru ve hızlı müdahalenin yapılması açısından önemlidir.

Bu durum özellikle kira sözleşmesi nedeniyle taşınmazın tahliyesi ve ödenmeyen kira bedellerinin icra yoluyla tahsili aşamasında kendisini göstermektedir. Sürecin bu konuda uzman bir avukat tarafından takibi, sonuç alma ihtimalini güçlendireceği gibi aynı zamanda hızlandıracağı konusunda kuşku yoktur.

Taşınmazı kiraya veren taraf, kiralananı, kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etme ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hükmün, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemeyeceği Borçlar Kanunu 301. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Kira sözleşmesi içeriğinde neler bulunmalıdır?

Kira sözleşmesi içeriğinde tarafların adı soyadı, TC kimlik numaraları ve adresleri ile kiralanan taşınmazın adresi

Her şeyden evvel kira sözleşmesi tarafların adı soyadı, TC kimlik numaraları ve adreslerini ihtiva etmelidir. Zira kira sözleşmesi kaynaklı bir sorun çıkması durumunda taraflarca ilk başvurulacak şey, yazılı bildirim ya da tebligatlar açısından birbirlerinin adresidir. Bu bağlamda iletişim bilgileri de sorunun hızlı çözümlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Aynı zamanda kiralanan taşınmazın adresinin de kira sözleşmesinde yer alması, hangi taşınmazın kiralandığının tespiti açısından da önem taşımaktadır. Kimlik fotokopilerinin (varsa kefilin de) kira sözleşmesine eklenmesi, tarafların birbirlerine duyacağı güven ve gerektiği takdirde alacakları aksiyon açısından önem taşır.

Kira sözleşmesi imza tarihi, başlangıç ve sona erme (bitiş) tarihi

İletişim bilgileri dışında kira sözleşmesinde bulunması gereken bir başka içerik, kira sözleşmesinin imzalandığı tarih, kiranın başlangıç ve sona erme tarihidir. Kira sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihi, tarafların birbirlerine karşı pek çok yükümlülüğü açısından baz alınacak tarih olduğu gibi aynı zamanda taşınmazın tahliyesi açısından oldukça önemlidir.

Kira bedeli (aylık – yıllık)

Aylık ve yıllık kira bedeli, kira sözleşmesinde mutlak surette bulunması gereken hususlardan bir diğeridir. Nitekim kiracının kiraya verene karşı sorumluluğunun ve kira bedelinin artış oranı buna göre belirleneceğinden bir diğer önemli madde budur. Bununla birlikte açıklanan bedelin hangi şartlarda ve hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği kira sözleşmesi içeriğinde mutlaka bulunması gerekli konulardan biridir.

Kira artış oranı

Kira artış oranının da kira sözleşmesinde mutlak surette bulunması gerekir. Kira bedeline hangi oran üzerinden artış yapılacağı bu oran üzerinden belirlenir. Kira artış oranı, son zamanlarda oldukça değişken bir yapıya sahip olduğundan bu oranın da güncel hali ile kira sözleşmesinde yer alması bu nedenle çıkabilecek sorunların da önüne geçecektir.

Kiralananın cinsi, ne olarak kullanılacağı

Kiralanan taşınmazın hangi amaçla ve ne şekilde kullanacağı bilgisi de kira sözleşmesinde yer almalıdır. Bu madde, kiralanan taşınmazın farklı bir amaçla kullanıldığı durumlarda sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirileceğinden kira sözleşmesinde yer alması gereken konulardan biridir.

Depozito (güvence) bedeli

Taşınmazın kiralanması karşılığında ileride iade edilmek üzere alınan depozito (güvence) bedelinin miktarı da kira sözleşmesine yazılmalıdır. Kira sözleşmesinin feshi halinde sözleşmede yer alan şartlara göre bu bedelin hangi şartlarda ve nasıl iade edileceğinden önce bedelin miktarı, hangi tarihte teslim alındığı ya da alınacağı veya hangi hesap numarasına yatırılacağı gibi açıklamaların yazılması, bu konuda ortaya çıkabilecek problemleri önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bundan sonra elbette depozito bedeline ilişkin diğer açıklamalar da kira sözleşmesine eklenmelidir.

Banka hesap numarası

Yasal dayanağı 213 Sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği olan;

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,
  • İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar,

için kira bedellerinin banka ya da PTT yolu ile ödenmesi zorunluluğu getirildiğinden kira bedelinin hangi hesap numarası yatırılması gerektiği kira sözleşmesi şartlarına eklenmelidir.

Aidat, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri, diğer ödemeler ve abonelik şartları

Kiraya verilen taşınmazın aidat bedelinin kim tarafından ödeneceği kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmelidir. Aynı zamanda elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin ne suretle ödeneceği, taşınmaza dair aboneliklerin hangi şartlarda ve süreler içinde yapılması gerekliliği, taşınmazın tahliyesi zamanında bununla ilgili nasıl bir süreç izleneceği gibi açıklamalar da kira sözleşmesinde yer alması gereken bilgiler arasında yer alır.

Kiralanan taşınmaza ait demirbaşlar ve tadilat

Kira sözleşmesinin hazırlandığı ve imzalandığı tarihte taşınmazla birlikte kiracıya teslim edilen taşınmazlar, kira sözleşmesi içeriğinde bulunmalıdır. Bununla birlikte kiracı tarafından taşınmaza yapılacak tadilatlar, eklentiler ve tamirata ilişkin hususların da kira sözleşmesi içeriğine eklenmesi bu hususlarda ileride çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi konusunda yardımcı olabilecektir.

Tarafların ve varsa kefilin imzası

Kira sözleşmesinde bulunması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de tarafların ve varsa kiracının kefilinin imzasıdır. Bu imzalar, kira sözleşmesinin geçerliliği ve tarafların sözleşmede açıklanan sorumluluklarının belirlenmesi açısından önem taşımakta olup kira sözleşmesinin her sayfasında bulunmalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar, kira sözleşmesinin geneline ilişkin önemli bazı konulara değinmek amacı ile yapılmıştır. Bu kapsamda detaylı ve özel diğer bir kısım şartları içeren kira sözleşmelerinin hazırlanması, takibi ve özel hukuki danışmanlık hizmetleri için bizimle irtibata geçilmesi tavsiye olunur.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır – Genel Şartlar Nelerdir

1- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

2- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle ve ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

3- Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, (aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise) kiraya veren katlanır. Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.

4- Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur; kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür.

5- Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

6- Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

7- Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde (kendi çıkmak istediği zaman …. ay (…….) önceden yazılı olarak mal sahibine bildirerek) o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

8- Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır – Özel Şartlar Nelerdir

1- Kiracı ile mal sahibi akdedilen iş bu kira mukavelesindeki genel şartlardan başka aşağıda yazılı özel şartları da aynen kabul etmişlerdir.

2- Kiralanılan yer sözleşmede yazılı maksatla kullanılacaktır.

3- Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

4- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez. Kiracı, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.

5- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

6- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

7- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir.

8- Kiracı ……….-TL olan kira bedelini her ayın en geç ….. günü akşamına kadar gecikmeye sebebiyet vermeden belirtilen hesaba ödeyecektir. Kiracı, muaccel olan kira bedelini ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren tarafından verilen … günlük süre içinde de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedebilir. (Banka Hesap No: …………………)

9-  Kiracı mal sahibine teminat olarak üç aylık kira bedeli olarak …….-TL depozito (güvence) vermiştir. Bu bedel, tahliye anında muhtemel daireye verilebilecek zarar ziyan ve yine muhtemelen ödenmeyen Kira bedelleri, Elektrik, Su, Doğalgaz, Site Aidatları mahsup edilecektir. Artan kısım iade edilecek, eksik kısım kiracıdan tahsil edilecektir. Bu durumların olmaması halinde verilen miktar aynen iade edilecektir.

10- Kiracı söz konusu taşınmazda birinci yılın sonunda oturmaya devam etmek isterse kira bedeli bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla ……… oranında artırılarak ödenecektir.

11- Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup, değişiklikler yazı ile bildirilecektir. Bildirilmemesi halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.

12- Kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

13-  İşbu kira kontratı ….. nüsha olarak …/…/….. tarihinde düzenlenmiş olup kira başlangıç tarihi …../…../…. tarihidir. Taraflarca serbest iradeleri ile oluşturulmuş, okunmuş ve imza altına alınmıştır. …/…/…

Kiracı ve kiraya veren birlikte 2 nüsha hazırlanır ve imzalanır.

Kira Sözleşmesi Örneği Meskenler Konutlar İçin Word

Kira Sözleşmesi Örneği Meskenler Konutlar İçin PDF

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği Word

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği PDF