Site Yönetimi

Profesyonel Site ve Bina Yönetimi Nedir?

Site yönetimi, site içerisinde yer alan ortak kullanım alanlarıyla ilgili bakım onarım çalışmalarından ve aynı zamanda site sakinlerinin huzurunun sağlamasından sorumludur. Sitedeki ortak kullanım alanlarının eksiklerini belirler, bakım işlerini yürütür ve kat maliklerinden giderleri tahsil eder. Konut sakinlerinin şikayet ve talepleriyle ilgili de danışacağı kişi konumundadır. Bu doğrultuda profesyonel apartman ve site yönetimi seçimi oldukça önemlidir. Profesyonel site yönetimi firmaları 2010’dan bu yana rezidans, site gibi toplu konutların artmasıyla birlikte faaliyetlerini artırmıştır.

 

Profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel Site ve Bina Yönetimi Ne İş Yapar?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yöneticinin görevleri yönetim planında belirtilir. Yönetim planında aksi belirtilmediği sürece site yönetiminin görevleri şu şekilde belirtilmiştir;

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
 • Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
 • Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
 • Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
 • Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
 • Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
 • Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.
 • Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.
 • (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34. maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.

Profesyonel Site ve Bina Yönetimi Nasıl Kurulur?

Apartman ve site yönetimi yapmak isteyen bireylerin şirketleşmesi zorunlu değildir. Profesyonel site yönetim firmaları, danışmanlık ağırlıklı çalışacak olan profesyonel yöneticilerden oluşurken, operasyonel hizmetlerde bulunan site yönetimleri de mevcuttur. Şirketleşmeleri durumunda şirket türlerine göre gelir vergisi veya kurumlar vergisine tabii tutulurlar. Bunun için bir serbest muhasebeci veya mali müşavirler ile çalışmaları önerilir. Profesyonel site yönetimi eğitimi alarak; temel hukuk, temel muhasebe ve vergi gibi konularda kendilerini bilgilendirebilirler. Profesyonel site yönetimi ücreti ise danışmanlık veren birey ve işletmelere göre değişiklik göstermektedir.

Site Yönetimi

Site ve Bina Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Yönetimle ilgili tüm konuları barındıran yönetim planı, tüm kat maliklerini ilgilendirir ve kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile onaylanır. Yönetim planında yer almayan hususlar konusunda karar alınırken Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanunlardan yararlanılır. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28’e göre; “Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. (Değişik: 13/4/1983 – 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.” şeklinde belirtilmiştir.

Profesyonel site ve bina yönetimi olarak tüm işlerinizi Alemdar Bina Yönetimi ile tek bir platformdan yönetebilir; kira, aidat gibi her türlü borçlandırma işlemlerinin tahsilatlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.Profesyonel Site ve Bina Yönetimi firmasıyla iletişime geçmek için tıklayınız.

Site Yönetimi

Profesyonel Site ve Bina Yönetimi Nedir?

Site yönetimi, site içerisinde yer alan ortak kullanım alanlarıyla ilgili bakım onarım çalışmalarından ve aynı zamanda site sakinlerinin huzurunun sağlamasından sorumludur. Sitedeki ortak kullanım alanlarının eksiklerini belirler, bakım işlerini yürütür ve kat maliklerinden giderleri tahsil eder. Konut sakinlerinin şikayet ve talepleriyle ilgili de danışacağı kişi konumundadır. Bu doğrultuda profesyonel apartman ve site yönetimi seçimi oldukça önemlidir. Profesyonel site yönetimi firmaları 2010’dan bu yana rezidans, site gibi toplu konutların artmasıyla birlikte faaliyetlerini artırmıştır.

 

Profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel Site ve Bina Yönetimi Ne İş Yapar?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yöneticinin görevleri yönetim planında belirtilir. Yönetim planında aksi belirtilmediği sürece site yönetiminin görevleri şu şekilde belirtilmiştir;

 • Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
 • Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
 • Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
 • Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
 • Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
 • Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;
 • Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
 • Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
 • Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
 • Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.
 • Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.
 • (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34. maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.

Profesyonel Site ve Bina Yönetimi Nasıl Kurulur?

Apartman ve site yönetimi yapmak isteyen bireylerin şirketleşmesi zorunlu değildir. Profesyonel site yönetim firmaları, danışmanlık ağırlıklı çalışacak olan profesyonel yöneticilerden oluşurken, operasyonel hizmetlerde bulunan site yönetimleri de mevcuttur. Şirketleşmeleri durumunda şirket türlerine göre gelir vergisi veya kurumlar vergisine tabii tutulurlar. Bunun için bir serbest muhasebeci veya mali müşavirler ile çalışmaları önerilir. Profesyonel site yönetimi eğitimi alarak; temel hukuk, temel muhasebe ve vergi gibi konularda kendilerini bilgilendirebilirler. Profesyonel site yönetimi ücreti ise danışmanlık veren birey ve işletmelere göre değişiklik göstermektedir.

Site Yönetimi

Site ve Bina Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Yönetimle ilgili tüm konuları barındıran yönetim planı, tüm kat maliklerini ilgilendirir ve kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile onaylanır. Yönetim planında yer almayan hususlar konusunda karar alınırken Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanunlardan yararlanılır. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28’e göre; “Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır. (Değişik: 13/4/1983 – 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.” şeklinde belirtilmiştir.

Profesyonel site ve bina yönetimi olarak tüm işlerinizi Alemdar Bina Yönetimi ile tek bir platformdan yönetebilir; kira, aidat gibi her türlü borçlandırma işlemlerinin tahsilatlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.Profesyonel Site ve Bina Yönetimi firmasıyla iletişime geçmek için tıklayınız.