Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Önceki yazımızda belirli süreli iş sözleşmelerine yer vermiştik. Bu yazımızda ise merak edilen iş sözleşmesi türlerinden kısmi süreli iş sözleşmelerine değindik.

İş sözleşmeleri Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, tarafların ihtiyaçlarına uygun türde düzenlenebilmektedir. Bu doğrultuda iş sözleşmeleri çalışma süresi ve biçimine tam süreli ve kısmi süreli olarak ayrım göstermektedir.

Tam süreli iş sözleşmesi, bir iş yerinde kanunen veya sözleşme ile belirlenmiş olan çalışmayı konu edinen sözleşmelerdir. Ancak günümüzde kimi sektörlerde tam çalışmaya göre kısmi süreli çalışmanın daha çok tercih edildiği görülmektedir.

İş Kanununun 13. maddesine göre kısmi süreli sözleşmeler; işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir şeklinde tanımlanmıştır. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesine göre de; iş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmanın kısmi süreli çalışma olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kanun, kısmi süreli çalışmada kanuni çalışma süresini değil, iş yerinin tam emsal süreli emsal işçisinin tabi olduğu çalışma süresini esas almaktadır. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki; tam süreli işçiler bakımından İş Kanununa göre çalışma süresi haftada en çok 45 saat, günlük en çok 11 saattir. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanan bir iş yerinde işçinin normal haftalık çalışma süresi, tam süreli emsal işçiye göre önemli ölçüde az belirlenmiş olmalıdır ve Yönetmeliğe göre bunun sınırı da “üçte ikisi oranına kadar” ifadesiyle somutlaştırılmıştır.

Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. Emsal işçi ise, iş yerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İş yerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o iş kolunda şartlara uygun iş yerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.

Son olarak, kısmi süreli iş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir.


Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Örneği

 

KISMİ SÜRELİ (PART-TİME) İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında “SÜRESİ BELİRLİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

1- TARAFLAR

İŞVERENİN                     

Adı soyadı (ünvanı)                   : ……………………………………………………………….

Adresi                                     : ……………………………………………………………….

Tlf, faks, E – mail                      ……………………………………………………………….

İŞVEREN VEKİLİ               

Adı, soyadı, ünvanı                  …………………………………………………………………

Tlf, faks, E- mail                      : …………………………………………………………………

İŞÇİNİN                                                    

Adı soyadı                              : ………………………………………………………………..

Baba adı                                 : ………………………………………………………………..

Doğum yeri ve yılı                    : ………………………………………………………………..

İkamet adresi                          ………………………………………………………………..

Tlf, faks, E – mail                     …………………………………………………………………

2- İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ      : İşverenin………………………………sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği yerler.

3- YAPILACAK İŞ : ………………………………………………………………..

4- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi, …/…/….tarihinde yürürlüğe girmek üzere …. yıl /…. ay süreli olup, sürenin bitiminde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

5- İŞE BAŞLAMA TARİHİ :  …/…../……..

6- DENEME SÜRESİ: Deneme süresi (bireysel iş sözleşmelerinde en fazla iki ay olabilir.) …. aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedebilirler.

7- ÇALIŞMA SÜRESİ : Haftalık çalışma süresi haftanın …. gününde (Bu süre Kanunun 13 üncü maddesi ile madde gerekçesi ve Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği gereği, işyerindeki tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin haftalık normal çalışma sürelerinin 2 / 3 ünden daha az olacaktır) …… saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. İşverenin gerekli görmesi halinde (haftalık çalışma gün sayısı 6 günden az  olarak belirlenen işyerlerinde) haftalık çalışma gün sayısı en fazla 6 güne kadar çıkartılır.

Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

Ara  dinlenme süresi ve kullanma zamanları işveren tarafından Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süreden az olmamak üzere işin durumuna göre belirlenir.

8- ÜCRET   VE ÖDEME ZAMANI   : İşçinin aylık NET / BRÜT ücreti ………..TL dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir / veya banka hesabına yatırılır /  işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talepte kendisi ve mutemedin  tatbik imzaları bulunmak koşulu ile mutemedine imza karşılığında ödenir.

Ücret ayda bir ödenir.Kural olarak işlemiş ücretlerin ödeme tarihi, ertesi ayın  ilk iş günüdür. Zorunlu bir neden olmadıkça, ücretler  ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.

Ücret ödemelerinde ücret hesap pusulası verilir.

9- DENKLEŞTİRME UYGULAMASI :İşçi denkleştirme uygulaması yapılmasını kabul eder.

Haftalık …. saatlik normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

a)  Haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışılması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde (Denkleştirme uygulanmasının bireysel iş sözleşmesi ile yapılan çalışmada iki aylık süre içinde tamamlanması gerekmekte olup, bu sürenin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği gibi 76 ncı madde gereği çıkartılan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ nde belirtilen hallerde de altı aya kadar çıkartılabilecektir.

Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de ilgili Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir) denkleştirilir.

b) …… saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması ( denkleştirme uygulanması ) durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi olan ….. saati aşamaz.

10- TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük 3 saati geçemez ve günlük çalışma süresi ile birlikte de çalışma süresi toplamı  11 saati  aşamaz.

Telafi çalışması fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma sayılmaz, karşılığında fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma ücreti ödenmez.

11- YILLIK ÜCRETLİ İZİN (Sözleşme süresi bir yıldan fazla ise) :Yıllık ücretli izin  süresi    ve  izine  ilişkin  hususlar İş Kanunu’ nda belirtilen koşullarda uygulanır. İzin kullanma zamanı iş koşullarına göre işveren tarafından belirlenir. İzin süresi, işçinin hizmet süresine göre :

– Bir yıldan beş yıla kadar ( 5 yıl dahil ) …. gün (en az 14 gün),

– Beş yıldan fazla onbeş yıldan az ….  gün (en az 20 gün),

– Onbeş yıl ( dahil )  ve daha fazla olanlara …. gün (en az 26 gün),

Hizmet süresi beş yıldan az olsa dahi onsekiz ve daha küçük yaştaki işçi ile, 50 ve daha yukarı yaştaki işçiye …. gün (en az 20 gün) olarak kullandırılır.

(6552 S.K. Md.5 “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”)

İşçi acil bir durum olmadıkça izine ayrılacağı tarihten bir ay önce, yazılı talepte bulunmak zorunda olup,belirtilen tarihte izin verilip verilmeyeceği de talep tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak işçiye bildirilir.

Yıllık ücretli izin ve diğer izinlerle ilgili hususlara İş Kanunu ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’ nin ilgili  hükümleri uygulanır.

İzin dönemine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ayrıca izin süresine eklenir.

İzin dönemine ilişkin ücreti peşin veya avans olarak ödenir.

İzinli olunan dönemde işçinin hastalanması halinde doktor raporu ( özel doktor olmamak kaydıyla) ile belgelenmek koşulu ile istirahat dönemi izin süresinden sayılmaz.

Diğer izinler: İşçinin evlenmesi halinde 3 , çocuğunun doğumunda, ana, baba , eş ve çocuğunun ölümünde, yangın sel gibi tabii afetlerde  üç gün ücretli izin verilir.

12- HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ :Çalışılmayan hafta tatili günü ücreti bir iş karşılığı olmaksızın işçiye ödenir. İşçi gerek görülmesi halinde hafta tatilinde çalışmayı kabul eder. Gerektiğinde hafta tatili hafta içinde de kullandırılabilir. Hafta tatili yapılmayarak çalışılması halinde bu günün ücreti ayrıca % 50 zamlı olarak ödenir.

13- ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÇALIŞMASI :Çalışılmayan ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücret işçiye ödenir. İşçi gerek görüldüğünde ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmayı kabul eder. Tatil yapılmayarak çalışılan ulusal bayram ve genel tatil günleri için ayrıca bir günlük daha ücret  ödenir.

14- DİĞER KOŞULLAR:

a) İşçi İş Kanunu’nun 7 inci maddesine göre, geçici iş ilişkisi ile çalışmayı kabul eder.

b) İşçi, işyerinde çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul eder.

c) İşçiye bireysel veya toplu iş sözleşmesi veyahut da işyeri yönetmeliği ekinde bulunan disiplin ceza cetvelinde yer alan çalışma, disiplin ve kılık – kıyafet konularına uymaması halinde, disiplin suçu oluşturan hususun karşısında yer alan cezalar  uygulaması yapılır. Ücret kesme cezası yapılması halinde (Kanunun 38 inci maddesine göre ücret kesme cezasının uygulanabilmesi,  hangi konularda ve ne kadar yapılacağına ilişkin sözleşme veya sözleşme ekinde veyahut da işyeri yönetmeliğinde hüküm bulunmasına bağlı olup cezaya ilişkin sözleşme eki cetvel veya işyeri yönetmeliğinin imzası karşılığında işçiye verilmesi ve imzalı belgesinin işçi özlük dosyasında saklanması gerekmektedir.) kesinti  tutarı ile gerekçesi derhal yazılı olarak işçiye bildirilir. Yapılan kesinti bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın T.C. Ziraat Bankası Ankara – Merkez Şubesindeki  30401 / 276505 nolu hesabına yatırılır.

d) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa işverenin yazılı izni olmadan başka bir işte çalışamaz.

e) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı kabul eder.

f) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı kabul eder. İşinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmaz, amacı dışında kullanamaz. İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

g) İşçi, işyerine alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

h) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçi bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

ı) İşveren tarafından sözleşme süresi dolmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan ve bildirim süresine ilişkin ücret ödenmeksizin iş sözleşmesi sona erdirebilir. Bu durumda, sözleşmenin sona erdirildiği tarihle, sözleşmede belirtilen sona  erme tarihine kadar  geçecek olan süreye ait ücretleri işçiye ödenir.

j) İş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde iş mahkemesine veya anlaşma sağlanması halinde özel hakeme götürülür.

k) İşçi, özel bir beceri gerektirmediği takdirde ve Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliğine aykırı olmamak koşulu ile kendi bölümündeki hazırlama tamamlama ve temizleme işini yapar,

l) İş sözleşmesinin kısmi süreli olması nedeniyle Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ nin 8 inci maddesi (d) fıkrasına göre, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacaktır.

m) ………………………………………………………………………………………………………………………….

n) Bu sözleşmede yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

o) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5 inci maddesi gereği, dava olunanın ikametgahı sayılan yer veya işçinin işini yaptığı işyeri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Süresi belirli kısmi süreli bu iş sözleşmesi…… sayfa ve her sayfası ….. suret olarak düzenlendi, taraflarca okundu, ilk sayfaları paraflandı, son sayfası imzalandı ve birer sureti taraflara verildi. …/…./…

İŞVEREN VEYA VEKİLİ İŞÇİ
Adı, soyadı, imzası Adı, soyadı, imzası

 

 

NOT: Bu sözleşmede yer alan içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Önceki yazımızda belirli süreli iş sözleşmelerine yer vermiştik. Bu yazımızda ise merak edilen iş sözleşmesi türlerinden kısmi süreli iş sözleşmelerine değindik.

İş sözleşmeleri Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, tarafların ihtiyaçlarına uygun türde düzenlenebilmektedir. Bu doğrultuda iş sözleşmeleri çalışma süresi ve biçimine tam süreli ve kısmi süreli olarak ayrım göstermektedir.

Tam süreli iş sözleşmesi, bir iş yerinde kanunen veya sözleşme ile belirlenmiş olan çalışmayı konu edinen sözleşmelerdir. Ancak günümüzde kimi sektörlerde tam çalışmaya göre kısmi süreli çalışmanın daha çok tercih edildiği görülmektedir.

İş Kanununun 13. maddesine göre kısmi süreli sözleşmeler; işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir şeklinde tanımlanmıştır. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesine göre de; iş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmanın kısmi süreli çalışma olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kanun, kısmi süreli çalışmada kanuni çalışma süresini değil, iş yerinin tam emsal süreli emsal işçisinin tabi olduğu çalışma süresini esas almaktadır. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki; tam süreli işçiler bakımından İş Kanununa göre çalışma süresi haftada en çok 45 saat, günlük en çok 11 saattir. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanan bir iş yerinde işçinin normal haftalık çalışma süresi, tam süreli emsal işçiye göre önemli ölçüde az belirlenmiş olmalıdır ve Yönetmeliğe göre bunun sınırı da “üçte ikisi oranına kadar” ifadesiyle somutlaştırılmıştır.

Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. Emsal işçi ise, iş yerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İş yerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o iş kolunda şartlara uygun iş yerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.

Son olarak, kısmi süreli iş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir.


Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Örneği

 

KISMİ SÜRELİ (PART-TİME) İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında “SÜRESİ BELİRLİ KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra   “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

1- TARAFLAR

İŞVERENİN                     

Adı soyadı (ünvanı)                   : ……………………………………………………………….

Adresi                                     : ……………………………………………………………….

Tlf, faks, E – mail                      ……………………………………………………………….

İŞVEREN VEKİLİ               

Adı, soyadı, ünvanı                  …………………………………………………………………

Tlf, faks, E- mail                      : …………………………………………………………………

İŞÇİNİN                                                    

Adı soyadı                              : ………………………………………………………………..

Baba adı                                 : ………………………………………………………………..

Doğum yeri ve yılı                    : ………………………………………………………………..

İkamet adresi                          ………………………………………………………………..

Tlf, faks, E – mail                     …………………………………………………………………

2- İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ      : İşverenin………………………………sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği yerler.

3- YAPILACAK İŞ : ………………………………………………………………..

4- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi, …/…/….tarihinde yürürlüğe girmek üzere …. yıl /…. ay süreli olup, sürenin bitiminde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

5- İŞE BAŞLAMA TARİHİ :  …/…../……..

6- DENEME SÜRESİ: Deneme süresi (bireysel iş sözleşmelerinde en fazla iki ay olabilir.) …. aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedebilirler.

7- ÇALIŞMA SÜRESİ : Haftalık çalışma süresi haftanın …. gününde (Bu süre Kanunun 13 üncü maddesi ile madde gerekçesi ve Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği gereği, işyerindeki tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin haftalık normal çalışma sürelerinin 2 / 3 ünden daha az olacaktır) …… saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. İşverenin gerekli görmesi halinde (haftalık çalışma gün sayısı 6 günden az  olarak belirlenen işyerlerinde) haftalık çalışma gün sayısı en fazla 6 güne kadar çıkartılır.

Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

Ara  dinlenme süresi ve kullanma zamanları işveren tarafından Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süreden az olmamak üzere işin durumuna göre belirlenir.

8- ÜCRET   VE ÖDEME ZAMANI   : İşçinin aylık NET / BRÜT ücreti ………..TL dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir / veya banka hesabına yatırılır /  işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talepte kendisi ve mutemedin  tatbik imzaları bulunmak koşulu ile mutemedine imza karşılığında ödenir.

Ücret ayda bir ödenir.Kural olarak işlemiş ücretlerin ödeme tarihi, ertesi ayın  ilk iş günüdür. Zorunlu bir neden olmadıkça, ücretler  ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.

Ücret ödemelerinde ücret hesap pusulası verilir.

9- DENKLEŞTİRME UYGULAMASI :İşçi denkleştirme uygulaması yapılmasını kabul eder.

Haftalık …. saatlik normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

a)  Haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışılması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde (Denkleştirme uygulanmasının bireysel iş sözleşmesi ile yapılan çalışmada iki aylık süre içinde tamamlanması gerekmekte olup, bu sürenin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği gibi 76 ncı madde gereği çıkartılan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ nde belirtilen hallerde de altı aya kadar çıkartılabilecektir.

Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de ilgili Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir) denkleştirilir.

b) …… saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması ( denkleştirme uygulanması ) durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi olan ….. saati aşamaz.

10- TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

Telafi çalışması, günlük 3 saati geçemez ve günlük çalışma süresi ile birlikte de çalışma süresi toplamı  11 saati  aşamaz.

Telafi çalışması fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma sayılmaz, karşılığında fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma ücreti ödenmez.

11- YILLIK ÜCRETLİ İZİN (Sözleşme süresi bir yıldan fazla ise) :Yıllık ücretli izin  süresi    ve  izine  ilişkin  hususlar İş Kanunu’ nda belirtilen koşullarda uygulanır. İzin kullanma zamanı iş koşullarına göre işveren tarafından belirlenir. İzin süresi, işçinin hizmet süresine göre :

– Bir yıldan beş yıla kadar ( 5 yıl dahil ) …. gün (en az 14 gün),

– Beş yıldan fazla onbeş yıldan az ….  gün (en az 20 gün),

– Onbeş yıl ( dahil )  ve daha fazla olanlara …. gün (en az 26 gün),

Hizmet süresi beş yıldan az olsa dahi onsekiz ve daha küçük yaştaki işçi ile, 50 ve daha yukarı yaştaki işçiye …. gün (en az 20 gün) olarak kullandırılır.

(6552 S.K. Md.5 “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”)

İşçi acil bir durum olmadıkça izine ayrılacağı tarihten bir ay önce, yazılı talepte bulunmak zorunda olup,belirtilen tarihte izin verilip verilmeyeceği de talep tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak işçiye bildirilir.

Yıllık ücretli izin ve diğer izinlerle ilgili hususlara İş Kanunu ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’ nin ilgili  hükümleri uygulanır.

İzin dönemine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ayrıca izin süresine eklenir.

İzin dönemine ilişkin ücreti peşin veya avans olarak ödenir.

İzinli olunan dönemde işçinin hastalanması halinde doktor raporu ( özel doktor olmamak kaydıyla) ile belgelenmek koşulu ile istirahat dönemi izin süresinden sayılmaz.

Diğer izinler: İşçinin evlenmesi halinde 3 , çocuğunun doğumunda, ana, baba , eş ve çocuğunun ölümünde, yangın sel gibi tabii afetlerde  üç gün ücretli izin verilir.

12- HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ :Çalışılmayan hafta tatili günü ücreti bir iş karşılığı olmaksızın işçiye ödenir. İşçi gerek görülmesi halinde hafta tatilinde çalışmayı kabul eder. Gerektiğinde hafta tatili hafta içinde de kullandırılabilir. Hafta tatili yapılmayarak çalışılması halinde bu günün ücreti ayrıca % 50 zamlı olarak ödenir.

13- ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÇALIŞMASI :Çalışılmayan ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücret işçiye ödenir. İşçi gerek görüldüğünde ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmayı kabul eder. Tatil yapılmayarak çalışılan ulusal bayram ve genel tatil günleri için ayrıca bir günlük daha ücret  ödenir.

14- DİĞER KOŞULLAR:

a) İşçi İş Kanunu’nun 7 inci maddesine göre, geçici iş ilişkisi ile çalışmayı kabul eder.

b) İşçi, işyerinde çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul eder.

c) İşçiye bireysel veya toplu iş sözleşmesi veyahut da işyeri yönetmeliği ekinde bulunan disiplin ceza cetvelinde yer alan çalışma, disiplin ve kılık – kıyafet konularına uymaması halinde, disiplin suçu oluşturan hususun karşısında yer alan cezalar  uygulaması yapılır. Ücret kesme cezası yapılması halinde (Kanunun 38 inci maddesine göre ücret kesme cezasının uygulanabilmesi,  hangi konularda ve ne kadar yapılacağına ilişkin sözleşme veya sözleşme ekinde veyahut da işyeri yönetmeliğinde hüküm bulunmasına bağlı olup cezaya ilişkin sözleşme eki cetvel veya işyeri yönetmeliğinin imzası karşılığında işçiye verilmesi ve imzalı belgesinin işçi özlük dosyasında saklanması gerekmektedir.) kesinti  tutarı ile gerekçesi derhal yazılı olarak işçiye bildirilir. Yapılan kesinti bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın T.C. Ziraat Bankası Ankara – Merkez Şubesindeki  30401 / 276505 nolu hesabına yatırılır.

d) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa işverenin yazılı izni olmadan başka bir işte çalışamaz.

e) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı kabul eder.

f) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı kabul eder. İşinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmaz, amacı dışında kullanamaz. İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

g) İşçi, işyerine alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

h) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçi bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

ı) İşveren tarafından sözleşme süresi dolmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan ve bildirim süresine ilişkin ücret ödenmeksizin iş sözleşmesi sona erdirebilir. Bu durumda, sözleşmenin sona erdirildiği tarihle, sözleşmede belirtilen sona  erme tarihine kadar  geçecek olan süreye ait ücretleri işçiye ödenir.

j) İş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde iş mahkemesine veya anlaşma sağlanması halinde özel hakeme götürülür.

k) İşçi, özel bir beceri gerektirmediği takdirde ve Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliğine aykırı olmamak koşulu ile kendi bölümündeki hazırlama tamamlama ve temizleme işini yapar,

l) İş sözleşmesinin kısmi süreli olması nedeniyle Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ nin 8 inci maddesi (d) fıkrasına göre, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacaktır.

m) ………………………………………………………………………………………………………………………….

n) Bu sözleşmede yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

o) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5 inci maddesi gereği, dava olunanın ikametgahı sayılan yer veya işçinin işini yaptığı işyeri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Süresi belirli kısmi süreli bu iş sözleşmesi…… sayfa ve her sayfası ….. suret olarak düzenlendi, taraflarca okundu, ilk sayfaları paraflandı, son sayfası imzalandı ve birer sureti taraflara verildi. …/…./…

İŞVEREN VEYA VEKİLİ İŞÇİ
Adı, soyadı, imzası Adı, soyadı, imzası

 

 

NOT: Bu sözleşmede yer alan içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.